مرجع کامل علوم دوم راهنمایی

آزمون.سوال.توضیح.غیره

نمونه سوالات علوم تجربی دوم راهنمایی

سوالات چهار گزینه ای پایه دوم

1- كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است ؟
الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبدیل شیر به پنیر ج) تصعید نفتالین د) اكسید شدن گلوكز در سلول ها


2- كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟
الف) انحلال پذیری در آب ب) قابلیت مفتول شدن ج) جلا پذیری د) اكسید شدن خود به خودی


3- برای خاموش كردن آتش در بغضی موارد از گاز كربن دی اكسید استفاده می كنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می كند.
الف) سرد كردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اكسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی


4- كدام یك از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می كند؟
الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته
ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال د) خشك شدن لباس خیس در باد


5- انرژی فعال سازی كدامیك از بقیه كمتر است؟
الف) تجزیه الكتریكی آب به اكسیژن و هیدروژن ب) اكسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور د) تشكیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن


6- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟
الف) دیده شدن نور چراغ قوه ب) انعكاس نور از روی سطح آب
ج) تشكیل سایه د) شكستن نور در منشور


7- مقدار زاویه A در شكل مقابل چند درجه است؟
الف) 35 ب) 70 ج) 45 د) 55


8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور كدام یك از نورها بیش از بقیه شكسته می شوند؟
الف) آبی ب) قرمز ج) نارنجی د) سبز


9- با توجه به تصویر مقابل قطعه های AوB به ترتیب از راست به چپ عبارتند از :
الف) عدسی كاو – آینه ی تخت ب) عدسی كوژ – آینه ی كاو
ج) عدسی كاو – آینه ی كاو د) عدسی كوژ – آینه ی كوژ


10- بسامد كدام یك از فنر های زیر بزرگ تر است؟
الف)           ب)                 ج)              د)
11- اگر بسامد یك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟
الف) 5/0 ب) 50 ج) 5/2 د) 250


12- كدام یك از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟
الف) رادیویی ب) صوتی ج) فرابنفش د) نور مرئی


13- كدامیك از امواج زیر برای استریل كردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟
الف) فروسرخ ب) اشعه ی ایكس ج) گاما د) میكروویو


14- كدام یك از جملات زیر صحیح است ؟
الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود.
ب)افزایش دمای یك ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود.
ج) افزایش دمای یك ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.
د) بین انرپی درونی یك ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.


15- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود.
الف) همرفت و رسانایی ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش


16- كدام یك از كانی های زیر كانی ثانویه است؟
الف) كوارتز ب) فلدسپات ج) تالك د) میكا


17- كدام یك از كانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟
الف) مس ب) كوارتز ج) گوگرد د) گرافیت


18- كدام یك از سنگ های زیر آذرین درونی است؟
الف) گرانیت ب) بازالت ج) ریولیت د) ماسه سنگ


19- كدام یك از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی سیمانی است؟
الف) سنگ گچ و بازالت ب) مرمر و كنگلومرا ج) سنگ گچ و كنگلومرا د) گرانیت و ماسه سنگ


20-كدام یك از سنگ های زیر رسوبی است؟
الف) گرانیت ب) مرمر ج) بازالت د) زغال سنگ


21- احتمال وجود فسیل در كدام یك از سنگ های زیر وجود دارد؟
الف) مرمر ب) بازالت ج) ماسه سنگ د) گرانیت


22- میزان تغییرات فیزیكی و شیمیایی در كدام افق یا لایه ی خاك كمتر از بقیه است؟
الف) افقC ب) گیاخاك روی افق A ج) افقA د) افق B


23- كنترل فعالیت های سلول بر عهده ی ..............است.
الف) پوسته ب) هسته ج) دیواره ی سلولی د) سیتوپلاسم


24- كدام یك از گزینه های زیر مربوط به بافت خون است؟

الف)      ب)           ج)              د)

25- كدام یك از دستگاه های زیر تقریبا در تمام بدن پراكنده اند ؟
الف) حركتی – تنفسی ب) گوارشی – عصبی ج) گردش خون – ارتباطی د) دفع ادرار – تولید مثل


26- بیماری شب كوری ( اختلال بینایی در نور كم) در اثر كمبود ویتامین .......در بدن به وجود می آید.
الف) ب) ج) د)


27- كدام یك از مواد زیر برای اینكه جذب دستگاه گوارش شوند نیاز به گوارش گوارش ندارند؟
الف) چربی ب) پروتئین ج) مواد نشاسته ای د) آمینواسید


28- شكل مقابل تصویر ساده شده ی دستگاه گوارش انسان است . بخش های AوBوC به ترتیب (از راست به چپ) عبارتند از:
الف) مری – لوزالمعده (پانكراس ) – آپاندیس
ب) نای – كبد – راست روده
ج) مری – كبد – آپاندیس
د) نای – لوزالمعده (پانكراس) – راست روده


29- در كدامیك از بخش های زیر آنزیم گوارشی ترشح نمی شود؟
الف) معده ب) دوازدهه ج) دهان د) مری


30- جذب كدام ویتامین بدون كمك شیره های گوارشی انجام نمی شود؟
الف) E ب)B  ج) C   د) A


سوالات تشریحی پایه دوم
1- آب اكسیژنه ماده ای شیمیایی است كه در اثر حرارت یا نور به آب و
وگاز اكسیژن تجزیه می شود. در دو لوله ی آزمایش مقدار مساوی
آب اكسیژنه ریخته , لوله ی آزمایش شماره ی 1 را حرارت می دهیم
و گاز اكسیژن تولید شده را جمع آوری می نماییم . در لوله ی آزمایش شماره 2
مقدار كمی گرد اكسید منگنز می ریزیم و س÷س لوله آزمایش را به آرامی
حرارت داده و گاز اكسیپن تولید شده را جمع آوری می كنیم سپس نمودار
مربوط حجم گازاكسیژن تولید شده نسبت به زمان در هر دو لوله ی آزمایش
را رسم می كنیم .
الف) چه عاملی باعث شده گاز اكسیژن تولید شده در لوله ی آزمایش شماره ی 2 بیش تر از لوله ی آزمایش شماره ی 1 باشد؟

ب) اگر در لوله ی آزمایش دیگری (لوله آزمایش شماره ی 3) به مقدار مساوی دو لوله قبلی آب اكسیژنه بریزیم و فقط به آن مقداری گرد اكسید منگنز اضافه كنیم:
- پیش بینی كنید مقدار گاز اكسیژن تولید شده در این لوله به هركدام از لوله های آزمایش شماره ی 1 و 2 كمتر است یا بیشتر ؟

- منحنی مربوط به پیش بینی خود را بر روی نمودار بالا رسم كنید.2- كدام یك از ابزار های نوری زیر می توان با استفاده از نور خورشید كاغذی را آتش زد؟ چرا؟
آینه ی تخت – عدسی كوژ – آینه ی كوژ – عدسی كاو

3- توضیح دهید چگونه با استفاده از عدسی كوژ و یك عدسی كاو می توان تصویر یك جسم را بر روی پرده را تشكیل داد؟(بهتر است برای كامل كردن پاسخ خود شكل مربوط به پاسخ خود را رسم نمایید)4- آزمایشی طراحی كنید كه نشان دهد اندازه ی تصویری كه از یك جسم بر روی صفحه تشكیل به فاصله ی جسم از منبع نور بستگی دارد.5- در یك امتحان عملی معلم سه تكه سنگ در اختیار حامد قرار دارد و به او گفت : اگر این سه تكه سنگ شامل : ماسه سنگ – بازالت و گرانیت باشند چگونه می توانید هركدام از این سنگ ها را بشناسید. حامد با آوخته های قبلی خود به راحتی توانست بازالت را از دو سنگ دیگر تشخیص دهد اما نتوانست دو سنگ باقی مانده را به درستی از هم تشخیص دهد.
الف) فكر می كنید حامد با استفاده با استفاده از چه ویژگی هایی توانست سنگ بازالت را از دو سنگ دیگر تشخیص دهد؟
ب) اگر شما بخواهید به حامد كمك كنید از كدام ویژگی یا ویژگی ها برای تشخیص برای تشخیص سنگ های گرانیت و ماسه سنگ از یكدیگر استفاده می كنید؟

6- با استفاده از كلمات داده شده نقشه مفهومی زیر را كامل كنید.
(مواد غذایی , كره , برنج , گوشت , چربی , سیب زمینی , پروتئین , ماهی , تخم مرغ , قند , روغن

7- هرگاه تكه ای نان را برای مدت چند دقیقه بجویم احساس مزه ی شیرین می كنیم . علت را توضیح دهید.

8- علت این كه در طول زمان روزه داری میزان قند خون تقریبا ثابت می ماند را حد اكثر در دو سطر توضیح دهید.

-----------------------------------------------------------------------

الف )سئوالات كامل كردنی : لطفاٌ جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.

 برای شناسایی مواد از خواص……………ماده مانند بو، رنگ،و نقطه ذوب كمك گرفته می شود.

2-…………جامد شكننده زرد رنگی است كه در دمای 119 درجه ذوب می شود.(ص2)

3- گوگرد در هوا می سوزد وبه گاز سمی و خفه كننده ………… تبدیل می شود. (ص4)

4- در تغییر شیمیایی ساختار ذره ای یا…………ماده تغییر می كند و ماده جدیدی با خواص متفاوت تولید می شود.(ص3)

5- تغییراتی كه عموما با آزاد كردن انرژی همراهند تغییر………….گویند.(ص5)

6- تولید سولفید آهن از آهن وگوگرد یك واكنش ………….است.(ص5)

7-…………نخستین كسی بود كه برای عناصر مختلف نمادهای تصویری معرفی نمود.(ص8)

8- امروزه برای نمایش هرعنصر به جای استفاده از نشانه های تصویری دالتون از ……………استفاده می شود.(ص9)

9- نماد فسفر …….………ونماد اكسیژن…….………است.(ص9)

10- نمایش هر تركیب شیمیایی بوسیله نماد عنصر سازنده اش را……………..گویند.(ص11)

11- مولكول هایی كه از صدها هزار اتم ساخته شده اندرا……..………گویند مانند ………….(ص12)

12P4 - نام…….………وH2O2 نام………………می باشد.(ص 13)

13- به ان دسته از مواد سوختنی كه برای تامین ………………. سوزانده می شوند سوخت گویند.(ص17)

14- در واكنش …………………یك تركیب با عنصر سازنده اش به تركیب های ساده تر تبدیل می شوند.(ص18)

15-…………….سرعت یك واكنش شیمیایی را افزایش می دهند ولی خود دچار تغییر شیمیایی نمی شوند.(ص22)

16- به اجسامی كه ازخود نور تابش كنند منیر یا……………….گویند.(ص25)

17- به اجسا می كه نور را از خود عبور می دهند ولی اجسام از پشت آنها به و ضوح دیده نمی شود…………گویند.(ص26)

18- كسوف یا خسوف زمانی رخ می دهد كه زمین ، ماه و خورشید روی یك ………………باشند .(ص28)

19- در بازتاب نور از سطح یك جسم ،همواره زاویه ………………وبازتاب برابرند.(ص30)

20- تصویر در آینه تخت ومحدب همواره ……………………است.(ص31و34)

21- كج شدن یا تغییر مسیر نور را ………………………….گویند.(34)

22- شكست نور برای پرتوهایی از نور كه به طور ……………از یك محیط به محیط دیگر وارد میشوند رخ نمی دهد.( ص36)

23- در هنگام شكست نور ………………… بیش تر و نور قرمز كمتر از همه رنگهای نور تغییر مسیر می دهد.(ص36)

24- در ساخت بسیاری از ابزارهای نوری مانند دوربین ها از عدسی …………………استفاده می شود.(ص39)

25- دوره را با نماد ………… وبسامد را با نماد ……………نشان می دهند.(ص42)

26- موج در هر محیط با سرعت معینی منتشر می شود كه به آن ………………..گویند.(ص45)

27- طیف موج الكترومغناطیسی از موج …………..تا موج متوسط را شامل می شود.(ص49)

28- به مجموعه انرژی ذرات سازنده هر ماده……………….آن ماده می گویند.(ص53)

29- انرژی درونی هر ماده به انرژی جنبشی وانرژی ………………ذرات سازنده آن ماده بستگی دارد.(ص53)

30- سرد سازی معمولى با استفاده از ……………………انجام می شود.(ص66)

31- دستگاهی گه انرژی گرمایی را به ………………… تبدیل می كند نام دارد . (ص 6)

32- موتور جت …………… ندارد و سوخت آن ……………… است . ( ص 69)

33- سیارات منظومه شمسی به دو گروه ……………… مانند و مشتری مانند تقسیم می شوند . ( ص 73)

34- عطارد و …………… قمر ندارد. (ص74)

35- قسمت خمیری گوشته را ……………… گویند . (ص 76)

36- پوسته سنگی و سخت زمین به همراه قسمت سنگی گوشته را …………… گویند . (ص 77)

37-………… مواد طبیعی و خالص هستند كه انسان و دیگر موجودات در بوجود آوردن آنها د خالتی نداشته اند .(ص78)

38- كوارتز ، ……… و ………… از كانیهای اولیه محسوب می شوند . (ص80)

39- كانی رسی یك كانی…………… است كه از تجزیه ……………… بوجود می آید .(ص 80)

40- گروهی از كانی های ثانویه مانند …………… دز اثر گرما . فشار زیادی كه تحمل كرده اند به وجود آمده اند . ( ص 81)

41- مقاومت یك سنگ در مقابل خراشیده شدن را……………… گو یند . ( ص 82)

42- گوگر د همیشه به رنگ ………… فیروزه به رنگ ……… و گرافیت به رنگ ………… است .(ص 83)

43- علاوه بر حرارت .و فشار ……………… نیز نقش مخمی در ذوب شدن سنگها دارد .(ص 85)

44- تفاوت اصلی سنگهای آذرین بیرونی و درونی در …………………… است . (ص 86)

45- مرغوبیت یك سنگ دگرگون شده بستگی به میزان……… و …… دارد كه زمانی در زیرزمین تحمل كرده است .(ص90)

46- از دگزگون شدن ماسه سنگ ،سنگ …………… و از دگرگون شدن گرانیت ، سنگ ……… به وجود می آید . (ص91)

47- سنگ مادر سنگی است كه در آن ……………… تشكیل می شود . ( ص 91)

48- زغال سنگ نوعی سنگ………… است كه از باقی ماندن ………… در بین لایه های رسوبی و در طول زمان تشكیل شده است . (ص94)

49- زغال كك در صنایع …………… برای جدا سازی نا خالصی های …………… استفاده می شود .(ص95)

50-بعضی از كانی ها به دلیل رنگ ………… سختی و از همه مهمتر كمیاب بودن به عنوان جواهر به كار می روند . (ص98)

 

 ب ) سئـــــــوالات صحیح و غلط: جملات صحیح و غلط را مشخص كنید :

51- سیتوپلاسم ورود و خروج مواد از سلول را كنترل می كند.( ) ص100

52- اندازه سلول های بدن بین 1/. تا 01/. میلیمتر تغییر می كند.( ) ص101

53- پوسته سلول توانایی انتخاب دارد و هر چه را كه لازم دارد از محیط می گیرد.( ) ص102

54- هر چه سلول كوچكتر باشد ورود و خروج مواد آسانتر صورت می گیرد.( ) ص102

55- مجموعه ای از بافتها كه یك كار بر عهده دارند را دستگاه می گویند.( ) ص104

56- به مجموعه سلول های مشابه كه كار یكسانی دارند بافت گویند.( ) ص104

57- پروتئین ها و نمك ها از مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند.( ) ص105

58- به موادی كه فقط در بدن جانداران ساخته می شود مواد آلی گویند.( ) ص105

59- سلولز كربو هیدراتی است كه دیواره سلول های گیاهان را تشكیل می دهد.( ) ص106

60-از اتصال تعداد زیادی گلوكز ،نشاسته و قند معمولی تولید می شود.( ) ص106

61- نمك ها و پروتئین ها وظیفه ماده سازی و ترمیم را در بدن به عهده دارند.( ) ص106

62- از اجتماع آمینو اسید ها پروتئین به وجود می آید.( ) ص108

63- كربو هیدرات ها بیشتر از چربی ها برای بدن انرژی فراهم می كنند.( ) ص108

64- آب + چربی گلیسرول + اسید چرب ( ) ص109

65- تنها كاری كه چربی در بدن انجام می دهد محافظت از بدن در برابر سرماست. ( ) ص108

66- اگر ویتامین D به بدن نرسد سلولهای استخوانی نمی توانند از كلسیم استفاده كنند. ( ) ص110

67- ویتامین K به وسیله پوست در برابر نور آفتاب ساخته می شود.( ) ص110

68- یك كالری مقدار گرمایی است كه می تواند یك كیلو گرم آب را یك درجه گرم كند.( ) ص 112

69- خوردن میوه وسبزی باعث بهتر كار كردن دستگاه گوارش می شود .( ) ص 114

70- كبد و لوز المعده جزء دستگاه گوارش نیستند. ( ) ص 119

71- تعداد دندانهای نیش 8 عدد است.( ) ص120

72- دوازدهه محل ورود ترشحات كبد و لوزالمعده است. ( ) ص121

73- كار دهان فقط تغییر شیمیایی در غذا است.( ) ص121

74- هر آنزیم فقط بر ماده معینی تاثیر می كند .( ) ص123

75- بعضی آنزیم ها از جنس پروتئین اند. ( )ص123

76- مقدار اضافی قند خون به صورت گلیكوژن در كبد ذخیره می شود. ( ) ص128

77- خون یك نوع بافت است كه سلولهای آن در مایع شناورند.( ) ص130

78- گلبول های سفید و قرمز هر دو در مغز استخوان ساخته می شوند .( ) ص130

79- عمر پلاكت ها بین 5 تا 9 روز است و هسته كوچكی دارند. ( ) ص131

80- خون وسیله انتقال مواد ورابط سلولهای بدن است.( ) ص132 و 133

81- اوره ماده ای است سمی كه در كبد ساخته می شود .( ) ص132

82- خون گروه B دارای آنتی ژن B است. ( ) ص134

83- خون گروه O آنتی كور ضد A وB دارد.( ) ص134

84- باریك بودن مویرگ در بالا بردن فشار خون تا ثیر دارد .( ) ص138

85- خون سیاهرگی معمولاً غلیظتر از خون سرخرگی است. ( ) ص139

86- دیواره نای استخوانی است تا از بسته شدن آن جلوگیری شود. ( ) ص 144

87- تركیب گلوكز وچربی با اكسیژن به منظور تبدیل به ملكولهای كوچكتر، را تنفس گویند. ( ) ص143

88- علت تبادل گاز ها در خون تفاوت در مقدار آنها ست. ( ) ص148

89- كلیه اندام تنظیم كننده تر كیب خون است .( ) ص151

90- كلیه مقدار آب و نمك خون را تنظیم می كند. ( ) ص150

 

 ج ) سئولات تشریحی :

91- واكنش گرماگیر را تعریف كنید. ص5

92- منظور از خواص فیزیكی ماده چیست ؟ ص2

93- واكنش تولید سولفید آهن را به صورت معادله نمادی و نوشتاری بنویسید. ص14

94-منظور از قانون پایستگی ماده چیست ؟ ص15

95- انرژی شیمیایی را تعریف كنید. ص15

96- منظور از اكسایش چیست ؟ یك مثال بزنید. ص17

97- واكنش تركیب یا سنتز را تعریف كنید. ص18

98- سرعت یك واكنش شیمیایی را چگونه تعیین می كنند؟ ص20

99- عوامل مؤثر بر سرعت واكنش های شیمیایی را بیان كنید . ص21

100- كاتالیزگر چیست؟ یك مورد كاربرد آن را بیان كنید. ص22

101- (الف) جسم منیر به چه جسمی می گویند؟ (ب) منظور از جسم كدر چیست؟ ص25و26

102- خصوصیات تصویر در آینه تخت را بیان كنید. ص31

103- قانون بازتاب نور را بیان كنید. ص30

104- (الف) به چه آینه ای محدب یا كوژ گفته می شود؟ (ب) خصوصیات تصویر در این نوع آینه چیست؟ ص32و34

105- منظور از شكست نور چیست؟ ص34

106- (الف) طیف نور چیست؟ (ب) كدام طیف نور بیشتر تغییر مسیر میدهد؟ ص36

107- منظور از فاصله كانونی عدسی چیست؟ ص38

108- خصوصیات تصویر در عدسی واگرا چیست؟ ص39

109- دوره را با ذكر نماد ان تعریف كنید. ص42

110- فركانس را با ذكر نماد آن تعریف كنید. ص42

111- (الف) سرعت انتشار موج چیست؟ (ب) طول موج یعنی چه؟ ص45

112- منظور از چشم صوت چیست؟ ص47

113- انواع وسایل صوتی را نام ببرید. ص47

114- تفاوت موج های صوتی و الكترومغناطیسی چیست؟ (2مورد) ص49

115- موج های صوتی را بر حسب بسامد آن ها به چند دسته تقسیم می كنند؟ (نام ببرید) ص48

116- منظور از امواج فروصوت چیست؟ ص48

117- كاربرد امواج فراصوت در پزشكی چیست؟ ص48

118- (الف) منظور از اترژی درون یك ماده چیست؟ (ب) وبه چه چیزی بستگی دارد؟ ص53

119- تفاوت دما و گرما چیست؟ ص54

120- (الف) منظور از گرمای نهان انجماد چیست؟ (ب) چه رابطه ای با گرمای نهان ذوب دارد؟ ص55

121- گرمای نهان ذوب را تعریف كنید. ص55

122-تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی با همرفت چیست؟ ص56و57

123- تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی و تابش چیست؟ ص56و61

124- سه شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی چیست؟ ص60

125- در شوفاژ چند جریان همرفتی وجود دارد؟ نام ببرید. ص65

126- چرا لوله های سیاه پشت یخچال های خانگی همیشه داغ است؟ ص67

127- تفاوت موتور اتومبیل و جت در چیست؟ ص69

128- مراحل یك موتور چهار زمانه را نام ببرید و در مورد آن شرح دهید. ص68

129- چرا موشك به راحتی می توانذ از جو زمین خارج شود؟ ص70

130- سیارات داخلی را با ذكر خصوصیات آنها نام ببرید. ص73

131- شهاب و شهاب سنگ چه تفاوتی با هم دارند؟ ص74

132- چند مورد از روش های غیر مستقیم مطالعه زمین را نام ببرید. ص75و76

133- لایه های تشكیل دهنده زمین را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید. ص76

134- منظور از سنگ كره و نرم كره چیست/ ص76و77

135- مواد سازنده گوشته را نام ببرید. ص76

136- هسته بیشتر از چه عناصری ساخته شده است؟ ص76

137- كانی را تعریف كرده و دو مثال بزنید. ص78

138- كانی ثانویه را تعریف كرده و سه مثال بزنید. ص80و81

139- به چه جسمی متبلور گفته می شود؟ ص81

140- منظور از سختی و جلای یك كانی چیست؟ ص82و83

141- انواع سنگ های آذرین را نام برده و بگوییدتفاوت اصلی انها در چیست؟ ص84تا86

142- سنگ های آذرین بیرونی چگونه تشكیل می شود؟ یك نمونه نام ببرید. ص84تا86

143- (الف) منظور از رسوب چیست؟ (ب) ترتیب ته نشین شدن رسوبات را از ساحل به دریا نام ببرید. ص87

144- دو ویژگی برجسته سنگ های رسوبی را نام ببرید. ص89

145- سنگ های رسوبی چگونه تشكیل می شوند یك مثال بزنید. ص90و91

146- منظور از سنگ مخزن و ستگ مادر چیست؟ ص93

147- سنگ پوششی چیست؟ ص93

148- زغال سنگ چگونه تشكیل می شود؟ ص94

149- سه مورد از كاربرد كانی ها در صنایع را بنویسید. ص96 تا 98

150- قسمتهای سازنده سلولهای بدن را نام ببرید. ص100

151- عنا صر سازنده پروتئین ها را نام ببرید. ص102

152- مواد آلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. ص105

153- نقش ویتامین ها و نمك ها در بدن چیست؟ ص106

154- چه موادی در بدن نقش انرژی زایی (سو خت) دارند؟ ص106

155- سه نوع كربوهیدرات را نام ببرید. ص106

156- آمینو اسید چیست؟ ص108

157- ملكول های سازنده چربی ها را نام ببرید. ص108و109

158- دو مورد از نقش چربی ها را در بدن بنویسید. ص108

159- كدام ویتامین ها می توانند در خود بدن ساخته شوند؟ چگونه؟ ص110

160- عمل پتاسیم یا سدیم را در بدن بیان كنید. ص111

161- واحد انرژی چیست؟ آن را ( واحد ) تعریف كنید . ص112

162- پنج گروه مواد غذایی را نام ببرید. ص114

163- قسمتهای تشكیل دهنده دستگاه گوارش را به ترتیب نام ببرید. ص119

164- اجزای معده را نام ببرید. ص121

165- صفرا در كجا تولید می شود؟ نقش آن در بدن چیست؟ ص122

166- نقش آمیلاز بزاق و شیره معده در بدن چیست؟ ص124

منبع: http://www.oloom222.blogfa.com/post-1.aspx

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۲۴ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

علوم دوم راهنمایی - بخش اول – ماده و تغییرات آن

خش اول – ماده و تغییرات آن

تغییر و انواع آن:

می دانید كه ذوب شدن یخ یعنی تبدیل یخ جامد به آب مایع نمونه ای از تغییر در حالت ماده است این تغییر، از آب در حالت جامد (یخ) آغاز به آب در حالت مایع پایان می یابد.
تصویر زیر، شیوه ی قرارگرفتن مولكول های آب در دو حالت جامد و مایع چه تفاوت هایی با هم دارند؟

منبع: شبكه آموزشی رشد.

                                                                ((اعلام نظر یادتان نرود.))

درك وقوع یك تغییر همیشه به این سادگی نیست ممكن است با تغییرویژگی های دیگری از ماده همراه باشد. به این ویژگی ها خواص ماده گفته می شود.
خواص ماده بر دو نوعند. خواص فیزیكی و خواص شیمیایی.  خواص فیزیكی و تغییر فیزیكی:

هنگامی كه یك ورق كاغذ پاره می شود تنها ابعاد آن (یكی از خواص فیزیكی آن ورقه ی كاغذی) تغییر می كند. در این هنگام می گوئیم كه ورقه ی كاغذ تغییر فیزیكی كرده است. در این تغییر،جنس ورقه تغییری نمی كند. یعنی كاغذ به ماده ی دیگری تبدیل نمی شود.

فكر كنید :
در این متن به چند خاصیت فیزیكی گوگرد مشاهده شده است،‌با كشیدن خط زیر هر خاصیت آن ها را مشخص كنید:
«گوگرد جامد شكننده زردرنگی است كه در دمای 119ºCذوب می شود و در دمای 445ºC به جوش می آید. این نافلز جریان برق را از خود عبور نمی دهد وارد آب حل نمی شود» .

فكر كنید :
آیا می توان تغییر فیزیكی را به تغییر در شیوه ی قرارگرفتن ذره های سازنده یك ماده در كنار هم نسبت دارد؟

چون در تغییر فیزیكی خود ذرات هیچ تغیری نمی كند، بلكه جنبش و سرعت آن ها نسبت به همدیگر تغییر می كند.
   خواص شیمیایی و تغییر شیمیایی:

اگر با پاره شدن ورقه ی كاغذ جنس آن تغییر نمی كند ولی با سوزاندن آن، كاغذ به ماده ی تازه ای تبدیل می شود كه دیگر كاغذ خواص اولیه را ندارد. در این حالت كاغذ دچار یك تغییر شیمیایی شده است. تغییری كه طی آن از یك یا چند ماده، ماده یا مواد شیمیایی تازه ای بوجود می آید.

خواص شیمیایی یك ماده به مجموعه خواص گفته می شود كه تمایل یا عدم تمایل آن ماده برای شركت در تغییر شیمیایی بیان می كند. .
فكر كنید :
درهر مورد با بیان علت ،‌تغییرهای شرح داده شده را در دو دسته ی فیزیكی و شیمیایی قرار دهید.

تغییر نوع دلیل
ماست پس از مدتی ماندن در هوای گرم ترش می شود
بر اثر مصرف بیش از اندازه ی قند دندان ها سیاه می شوند
كشیدن سمباده روی یك ظرف نقره ای تیره به آن جلا می بخشد
گوشت سرخ بر اثر پخته شدن به رنگ قهوه ای در می آید
سطح تیرآهن پس از مدتی رنگ سرخ مایل به قهوه ای پیدا می كند
شیمیایی
شیمیایی
فیزیكی
شیمیایی
شیمیایی
تغییرذرات
تغییر ذرات
تغییرنكردن ذرات
تغییرذرات
تغییرذرات و زنگ زدن
 


  فكر كنید :
1 – كدامیك از واژه های زیر برای بیان تغییر فیزیكی و كدامیك برای معرفی تغییر شیمیایی بكار می روند.

خردكردن ، ساییدن ، ذوب شدن ، تبخیر شدن ، آسیاب كردن----> تغییر فیزیكی
فاسد شدن ، زنگ زدن، سوزاندن ----> تغییر شیمیایی
   2- برای شمع سه خاصیت فیزیكی و یك خاصیت شیمیایی مثال بزنید.

خاصیت شیمیایی :‌به آسانی می سوزد خاصیت فیزیكی: جامد است – براثر گرما ذوب می شود – رنگ آن معمولاً سفید مایل به زرد است.    3- آیا می توانید تغییر شیمیایی را به تغییر در ساختار ذره های سازنده ی ماده نسبت داد ؟ با توجه به شكل زیر پا سخ خود را توضیح دهید

بله،‌چون مولكول های سه اتمی گاز NO2 قهوه ای رنگ وقتی سرد می شود به مولكول های چهار اتمی N2O4 بی رنگ است تبدیل می شود پس چون ساختار مولكولی عوض شده تغییر شیمیایی است.    نشانه های تغییر شیمیایی:

می دانید كه تغییر به دو صورت فیزیكی و شیمیایی به وقوع می پیوندد. اما چگونه می توان این دو نوع تغییر را از یكدیگر متمایز كرد؟
با اجرای یك آزمون ساده و به كمك نشانه های شیمیایی می توان برخی مواد را شناسایی كرد، برای نمونه با برخی آزمایشها می توان (آزمایش ص 7 كتاب) به وجود مس، نشاسته و كربن و دی اكسید پی برد. به این آزمایش های ساده آزمون شیمیایی می گویند.
   فكر كنید :
معلوم كنید كه در هر مورد تغییر توضیح داده شده فیزیكی یا شیمیایی است؟ آیا با اطلاعات داده شده می توان به این پرسش پاسخ داد؟ چرا؟

1- یك مایع بی رنگ بر اثر گرم شدن به مرور ناپدید می شود.
فیزیكی : چون تبخیر شده است

2 – یك مایع سرد می شود و جامدی در ظرف ته نشین می شود.
فیزیكی :‌چون وقتی سرد می شود مقداری از مواد محلول آن رسوب می كند

3 – یك ماده ی جامد آبی رنگ در آب حل می شود و آب را به رنگ آبی درمی آورد.
فیزیكی : چون ماده در آب حل شده است.

4 – یك ماده جامد آبی رنگ می شود و بوی تندی به مشام می رسد.
اطلاعات كامل نیست. زیرا ممكن است این مایع وقتی به بخار تبدیل می شود بوی تند و تیز باشد یا ممكن است این مایع بر اثر گرما با یك ماده دیگر واكنش شیمیایی انجام داده باشد و بوی تند و تیز ایجاد كند.
   اجزای یك تغییر شیمیایی:

در هر تغییر شیمیایی ماده یا مواد تازه ای بوجود می آید. به این ماده یا مواد جدید فرآورده های تغییر شیمیایی می گویند . هنگامی كه مقداری گوگرد و آهن با یكدیگر واكنش نشان می دهند آهن سولفید بدست می آید. آهن سولفید فرآورده این تغییر شیمیایی است. موادی كه آغاز كننده تغییر شیمیایی هستند. واكنش دهنده ها یا واكنش گرها گفته می شوند. در مثال یاد شده آهن گوگرد واكنش دهنده هستند.

با كمك یك معادله نوشتاری می توان رابطه ی میان واكنش دهنده ها و فرآورده ها در یك تغییر شیمیایی را نشان داد. برای نمونه به معادله ی نوشتاری واكنش میان آهن و گوگرد توجه كنید:
آهن+ گوگرد(واكنش دهنده ها)----> آهن سولفید(فرآورده)
 

سوختن نوعی تغییر شیمیایی

هنگامی كه به یك شعله ی شمع نگاه می كنید یا به یك اجاق خوراك پزی، در حال نگاه كردن به یك تغییر شیمیایی هستید.


می دانید كه اشتعال پذیری یك خاصیت شیمیایی است. در واقع ماده اشتغال پذیر طی یك تغییر شیمیایی كه سوختن نامیده می شود، به مواد تازه ای تبدیل می شود. در این تغییر شیمیایی یك ماده اشتغال پذیر كه ماده ی سوختنی گفته می شود، با اكسیژن موجود در هوا برای نمونه ، به هنگام سوختن شمع دو عنصر كربن و هیدروژن كه عنصرهای سازنده ی شمع هستند با اكسیژن هوا تركیب می شوند و آب و كربن دی اكسید تولید می كنند. همان طور كه مشاهده می شود در این واكنش نور و گرما نیز آزاد می شود.
آهن در برابر هوا به آهستگی با اكسیژن واكنش نشان می دهد و دچار تغییر شیمیایی می شود. به این تغییر شیمیایی زنگ زدن می گویند. اگر چه این تغییر شیمیایی با تولید ماده ای به نام زنگ آهن یا اكسید آهن همراه است ولی مانند سوختن شمع نور و گرمای قابل توجهی آزاد نمی كند.
به طور كلی به واكنش یك ماده با اكسیژن اكسایش می گویند. واكنش های اكسایش عموماً گرماده اند. مقدار گرمای آزاد شده بر اثر اكسایش در موارد مختلف متفاوت است. در برخی از اكسایش ها كه با تولید شعله همراه اند. انرژی قابل توجهی آزاد می شود. سوختن شمع چنین واكنشی است. شمع را از ماده ای به نام پارافین می سازند. پارافین از تركیب شیمیایی دو عنصر كربن و هیدروژن بوجود می آید. در اثر سوختن پارافین،‌افزودن بر تولید كربن دی اكسید و بخار آب مقدار قابل توجهی انرژی نیز آزاد می شود.
انسان با سوزاندن برخی مواد سوختنی انرژی مورد نیاز زندگی خود را تأمین می كند.
به این دسته از مواد سوختنی كه تنها برای تأمین انرژی سوزانده می شوند سوخت می گویند. نفت، بنزین ،‌گازوئیل ،‌زغال سنگ و گاز شهری از جمله مهمترین سوخت ها به شمار می روند.
آتش حاصل از سوختن همان نور و گرمایی است كه ازواكنش ماده ی سوختنی با اكسیژن تولید می شود. البته برای ایجاد آتش تنها قرار گرفتن یك ماده سوختنی در مجاورت اكسیژن كافی نیست، بلكه شرط سومی نیز لازم است. گرما سومین شرط لازم برای ایجاد آتش سوزی است. شكل روبرو كه به مثلث آتش معروف است رابطه ی میان این سه شرط را بخوبی نشان می دهد.

  فكر كنید
گرماده یا گرماگیر بودن هر یك از تغییرهای فیزیكی و شیمیایی زیر را با آوردن دلیل مشخص كنید.
1 – تبخیر آب
2 – پختن غذا
3 – سوختن نفت

1 – گرماگیر : زیرا برای تبدیل آب به بخار گرمای زیادی لازم است.
2 – گرماگیر :‌برای اینكه غذا پخته شود به انرژی گرمایی نیاز دارد.
3 – گرماده : زیرا وقتی نفت شروع به سوختن می كند مقداری زیادی گرما تولید می شود.
   انرژی و تغییرهای فیزیكی و شیمیایی:

هر تغییری چه فیزیكی و چه شیمیایی در ماده با تغییر انرژی – گرفتن یا آزاد ساختن همراه است. یخ بدون گرفتن گرما ذوب نمی شود و گرمای خانه ی ما نیز از انرژی آزاد شده برای سوختن نفت، یا گاز تأمین می شود. بر این مبنا تغییرهای فیزیكی و شیمیایی را به دو دسته گرماده و گرماگیر تقسیم می كنند. تغییر گرماده به تغییرهایی گفته می شود كه با آزاد كردن انرژی – عموماً به صورت گرما – همراه اند. در حالی كه تغییرهای گرماگیر آن دسته تغییراتی هستند كه با گرفتن انرژی عموماً به صورت گرما به وقوع می پیوندد.
به انرژی ذخیره شده در مواد شیمیایی انرژی شیمیایی می گویند. تغییرهای شیمیایی سبب آزاد شدن این انرژی یا افزایش انرژی شیمیایی اندوخته شده در مواد شیمیایی می شوند.
   سرعت تغییرهای شیمیایی :

تغییرهای شیمیایی با سرعت های متفاوتی روی می دهند. در واقع آهسته و برخی تند به پیش می روند.اگر سرعت یك واكنش شیمیایی را سرعت مصرف شدن مواد واكنش دهنده با سرعت تولید فرآورده های آن واكنش در نظر بگیریم. در این صورت واكنشی مانند انفجار مواد منفجره، كه در آن دهها یا صدها كیلوگرم ماده منفجره در كمتر از یك ثانیه مصرف می شود را می توان یك واكنش بسیار سریع دانست. این در حالی است كه روزها طول می كشد تا فقط سطح یك تیرآهن زنگ آهن پوشیده شود. به این علت زنگ زدن آهن از جمله واكنش های شیمیایی آهسته به شمار می آید.    كاتالیزگرها :

یكی دیگر از عواملی كه باعث افزایش سرعت واكنش های شیمیایی می شود، افزون موادی به واكنش دهنده هاست. این مواد كه كاتالیزگرها نامیده می شوند سرعت یك واكنش شیمیایی را افزایش می دهند. كاتالیزگرها خود دچار تغییر شیمیایی نمی شوند و در پایان واكنش بدون تغییر باقی می ماند.    جرم و تغییرهای شیمیایی :

از تغییرهای شیمیایی همواره مجموع جرم واكنش دهنده ها برابر مجموع جرم فرآورده هاست.به عبارت دیگر در واكنش شیمیایی نه از جرم كم نه بر آن افزوده می شود. در واقع جرم ثابت باقی می ماند. این مطلب قانون بایستگی جرم نامیده می شود.
   فكركنید
با دقت به تصویر زیر نگاه كنید. واكنش دهنده ها و فرآورده های واكنش نشان داده شده را مشخص كنید. اگر مولكول های موجود در دو طرف این واكنش را روی كفه ی ترازو قرار دهید، كدام سمت سنگین تر خواهد بود؟ چرا؟

 

هر دوكفه با هم برابر هستند . چون طبق قانون پایستگی جرم در یك واكنش شیمیایی جرم واكنش دهنده ها برابر جرم فرآورده ها می باشد.  

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۱۲ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

علوم دوم راهنمایی - فصل 2 ،‌نور ،‌رنگ ، بینایی


  بخش دوم ،‌انرژی زندگی
فصل 2 ،‌نور ،‌رنگ ، بینایی

دیدن :
برای آن كه جسمی دیده شود، باید از آن جسم نور به چشم برسد. بنابراین جسم یا باید از خودش نور تابش كند و یا نورهایی كه بر آن تابیده شده است، به طرف چشم بیننده بازتاب دهد.
جسم هایی مانند شمع روشن، لامپ روشن یا یك قطعه چوب شعله ور از خود نور تابش می كنند. به این اجسام كه از خود نور تابش می كنند منیر یا چشمه ی نور می گویند. اما جسم هایی مانند میز، صندلی،‌تخته ی كلاس و ... از خود نوری تابش نمی كنند، بلكه نوری را كه از چشمه های نور به آن ها تابیده است به طرف چشم ما باز می گردانند كه در نتیجه ما می توانیم آنها را ببینیم. به این جسم ها غیر منیر می گویند.

((بقیه را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.))

                                                            ((اعلام نظر یادتان نرود.))

  تمرین كنید ص 23
در جدول زیر نامه چند جسم نوشته شده است. مشخص كنید كه كدامیك چشمه نور (منیر) و كدام یك غیرمنیر است؟

  خورشید ماه تلویزیون سیاره زهره لامپ مهتابی ستارگان
چشمه نور *   *   * *
غیر منیر   *   *    
 


  نور به خط راست منتشر می شود.

دانستیم كه برای دیدن یك جسم باید از آن جسم نور به چشم ما برسد. به همین دلیل حتی اگر جسمی در مقابل ما باشد ولی نوری كه از آن می تابد به چشم ما نرسد دیده نمی شود.
تجربه های روزانه ما نشان می دهد كه نور به خط راست منتشر می شود. برای مثال، مسیر پرتوهای نور خورشید وقتی از پنجره به درون اتاق می تابد، یا از لابه لای شاخ و برگ درختان انبوه و بلند به زمین می رسد و یا از سوراخ یك سقف می تابد، نشانگر این است كه نور به خط راست منتشر می شود.
هنگام رسم شكل، مسیر نور را با خط های جهت دار نشان می دهند و به هر یك از آن شعاع یا پرتو نور می گویند. یك باریكه ی نور را می توان مجموعه ای از پرتوهای نور دانست.

   تشكیل سایه :

وقتی نور به جشم های غیرمنیر می تابد،چه روی می دهد به جسم هایی كه نور از آن عبور می كند جسم شفاف و به جسم هایی كه نور از آن ها عبور نمی كند جسم كدر می گویند.
وقتی پرتوهای نور به یك جسم كدر، كه در مقابل صفحه ای قرار دارد، می تابد در پشت جسم برروی صفحه قسمت تاریكی ایجاد می شود كه سایه نام دارد.

   خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی :

عكس زیر :‌خورشید گرفتگی سال 1378 در ایران را نشان می دهد.

 

برای نشان دادن خورشید و ماه گرفتگی می توان از دستگاه شبانه روز استفاده نمود.
دستگاه شبانه روز، چگونگی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را به خوبی نشان می دهد.

 

می دانید كه كره ماه به دور زمین می گردد و ماه و زمین نیز با هم به دور خورشید می گردند. خورشید چون از خودش نور تابش می كند یك چشمه ی نور است. در حالی كه ماه و زمین جسم های غیرمنیر هستند و نورخود را از خورشید می گیرند.
هر گاه در چرخش ماه به دور زمین، و هر دو به دور خورشید،‌مركزهای آن سه (ماه ، زمین،‌خورشید) روی یك خط راست واقع شود به طوری كه ماه در وسط باشد،‌ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد. در نتیجه كسانی كه در سایه ماه قرار دارند،‌خورشید را تاریك می بینند. در این صورت می گوئیم خورشید گرفتگی رخ داده است. حال اگر زمین ماه و خورشید واقع شود. زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه ی آن روی ماه می افتد و آن را تاریك می كند. در این صورت می گوئیم ماه گرفتگی رخ داده است.
   بازتاب نور :

برگشت نور از سطح یك جسم را بازتاب نور می نامیم.
اگر سطح اجسام را با دست لمس كنیم ، بعضی را صاف و بعضی را ناصاف حس می كنیم،‌اجسام صاف را هم اگر در زیر ریزبین (میكروسكوپ) مشاهده كنیم، آن ها را ناصاف و دندانه دار می بینیم.

اینكه می توانیم تصویر جسمی را درون سطح های صافی مثل شیشه و آینه، ببینیم به دلیل بازتاب منظم نور در آن هاست، در حالی كه درون سطح های ناصاف، تصویری دیده نمی شود.
   فكر كنید :‌ص 27
در هنگام روز،‌در اتاق هایی كه پنجره دارند، معمولاً چراغ روشن نمی كنیم. با وجود این اشیای داخل اتاق را می بینیم.علت را توضیح دهید.

چون نور چشمه ی نوری كه به اجسام غیرمنیر تابیده بازتاب پیدا كرده و به چشم ما می رسد و در نتیجه اجسام غیرمنیر دیده می شوند.    قانون بازتاب نور:

بازتاب پرتوهای نور از سطح یك جسم همواره از قاعده معینی پیروی می كند كه به آن قانون بازتاب نور گفته می شود. برای آشنایی با این قانون باید آزمایش كنید. در بازتاب نور از سطح یك جسم، همواره زاویه ی تابش و بازتاب برابرند.  

تصویر یك جسم در آینه، مانند همان جسم است.

سطح آینه ی تخت صاف و صیقلی است. آینه ی تخت یك قطع شیشه است كه پشت آن را نقره یا جیوه اندود كرده اند به همین دلیل می تواند نور را بازتاب دهد. بازتاب نور از سطح آینه تخت منظم است.
وقتی جسمی جلوی تخت آینه ی تخت قرار می گیرد، پرتوهای نور از هر نقطه آن به آینه می تابد. این پرتوها پس از بازتاب از آینه به چشم می رسند. در ظاهر به نظر می رسد، كه این پرتوها از محل برخورد آنها در پشت آینه وارد چشم شده اند و در نتیجه، تصویری شبیه به جشم در پشت آینه بوجود آورده اند در حالی كه می دانیم در پشت آینه چیزی وجود ندارد، به همین دلیل می گوئیم تصویر در آینه تخت، مجازی است.

مشاهده كنید : ص 30
روبروی یك آینه تخت بایستید و به تصویر خود در آینه نگاه كنید. اكنون دست چپ خود را بلند كنید. تصویر كدام دست خود را بلند می كند؟ تفاوت شما با تصویرتان چیست؟ نتیجه را پس از بحث در گروه به كلاس گزارش دهید.
تصویر دست راست بالا می رود. بدن ما یك جسم حقیقی است اما تصویر مجازی است و وجود خارجی ندارد.
   آینه های كروی :

اندازه تصویر یك جسم در آینه ی تخت با اندازه ی خود جسم برابر است. نوع دیگر از این آینه وجود دارد كه تصویر جسم در آن ها، گاهی از خود جسم بزرگتر است. شكل زیر، نمونه ای از این دو آینه و تصویر كه در آن ها تشكیل می شود را نشان می دهد.


 


  كانون آینه :

شكل زیر طرح فعالیتی را كه شما انجام داده اید نشان میدهد. نقطه F ‌محل تشكیل تصویر خورشید است كه آن را كانون آینه می گویند. در این شكل قمستی كه سایه زده شده پشت آینه است. تصویر در آینه های كوژ، همواره كوچكتر از جسم و مجاز است. یعنی درون آینه دیده می شود اما آینه های كاو می توانند از یك جسم هم تصویر مجازی و هم تصویر حقیقی ایجاد كنند. تصویر مجازی در درون آینه دیده می شود. اما تصویر حقیقی، بیرون آینه روی یك صفحه تشكیل می شود. تشكیل تصویر حقیقی یا مجازی،‌بستگی به فاصله ی جسم از آینه ی كاو دارد.

 


  شكست نور :

وقتی نور به جسم می تابد، مقداری از آن بازتاب می كند و ممكن است مقداری از آن نیز از جسم عبور كند.

 

اما جسم های شفاف مانند هوا، شیشه ، آب ، طلق های پلاستیكی نور را به خوبی از خود عبور می دهند. نور در یك محیط معین در مسیر مستقیم حركت می كند. در این حالت اگر در مسیر نور یك قطعه جسم شفاف عمود در مسیر نور قرار گیرد،‌مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود. اما اگر نور در مسیر خود، با زاویه ای دیگر به یك جسم شفاف مثلاً شیشه برخورد كند. هنگام ورود به شیشه مسیر حركتش مقداری كج می شود. به این پدیده شكست نور می گویند. چون در اگر مسیر حركت نور را در این حالت رسم كنیم به صورت یك خط شكسته خواهد بود.

 

دانستید كه نور در یك محیط بطور مستقیم حركت می كند، به همین دلیل وقتی شما عقب می روید دیگر نور نمی تواند از سكه به چشم شما برسد و آن را نمی بیند،اما وقتی در كاسه آب می ریزید، نوری كه از سكه می آید، هنگام خروج از آب ورود به هوا،‌مسیرش كج می شود و به چشم شما می رسد در نتیجه می توانید سكه را ببیند.    منشور :

منشور قطعه ای به شكل مقابل است از یك ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیك بی رنگ ساخته می شود. وقتی پرتوهای نور به یكی از دیواره های منشور برخورد می كند و به آن وارد می شود در اثر پدیده ی شكست مسیرش تغییر می كند. این پرتو هنگام خروج از دیواره ی دیگر منشور نیز، دوباره دچار تغییر مسیر می شود.
حال اگر نوری كه به منشور می تابد، نور سفید یعنی نور خورشید باشد كه از رنگ های مختلفی تشكیل شده است. پاشیده (تجزیه) می شود. علت این پدیده آن است كه میزان شكست نورهای رنگی مختلف ، با هم یكسان نیست. برای مثال،‌ نور بنفش بیشتر و نور سرخ كمتر از همه رنگ های نور تغییر مسیر می دهد. به این ترتیب رنگ های مختلف نور به هنگام عبور از منشور از هم جدا می شوند. به این پدیده پاشیده شدن می گویند.


 


  عدسی ها :

اگر دو منشور را مطابق شكل به هم بچسبانیم و بعد آن سطح آن را به صورت خمیده تراش دهیم. به چه شكلی در می آید؟
به این شكل جدید عدسی می گوئیم . عدسی هم مانند منشور می تواند جهت پرتوهای نور را تغییر دهد. همین امر سبب می شود اجسام از پشت عدسی به صورتی متفاوت دیده شوند. ذره بین یك نوع عدسی است.
در ساخت بسیاری از ابزارهای نوری، مانند دوربین های عكاسی، دوربین های شكاری، پروژكتورها و ... از عدسی همگرا استفاده می شود. نوعی دیگر از عدسی نیز وجود دارد كه به آن عدسی واگرا یا كاو گفته می شود. این نوع عدسی به اندازه عدسی همگرا كاربرد ندارد اما در ساخت عینك ها از آن استفاده ی بسیاری می شود. تصویر همه اجسام از پشت عدسی واگرا كوچكتر از خود جسم است و به صورت مستقیم ( و نه وارون) دیده می شود.اطلاعات جمع آوری كنید. ص 38 تعدادی عینك طبی را بررسی كنید و بگوئید كه آیا عدسی آن ها واگراست یا همگرا . از چه روشی برای تعیین واگر یا همگرا بودن عدسی استفاده می كنید؟
برای تعیین محدب یا مقعر بودن عدسیها راههای مختلفی وجود دارد

1 – آنها را در مقابل نور قرارداده هر كدام نور را متمركز كنند محدب،‌هر كدام پراكنده كنند ،‌مقعر.
2 – در عدسی های مقعر تصویر همیشه كوچكتر و مستقیم اما در محدب این طور نیست. تصویر بزرگتر است.
3 – هر كدام بر روی پرده تصویر تشكیل دهند محدب هستند.
   پرسش و پاسخ متن فصل دوم :
1 – نور چیست؟ غیر از نور دو صورت دیگر انرژی كه مانند نور عمل می كنند نام ببرید.

نور صوتی از انرژی است كه از منبع تولید جدا شده و با سرعت بسیار زیاد در فضا منتشر می شود. امواج رادیویی، اشعه X    2 – چرا اجسام غیرمنیر دیده می شوند؟

زیرا نوری كه از چشمه ی نور به آنها برخورد می كند پس از بازتاب به چشم ما می رسد    3 – چند دلیل بیان كنید كه نور در خط مستقیم سیر می كند؟

الف) ایجاد سایه
ب) پدیده خسوف و كسوف
ج) مشاهده ی باریكه نور از یك روزنه
ج) پشت سر خود را نمی توان دید
   4 – در چه اجسامی بازتاب نور بیشتر و در چه اجسامی كمتر است؟

در اجسامی كه سطح صاف و براق دارند، بازتاب نور بیشتر است و در اجسامی كه سطح تیره و ناصاف دارند بازتاب كمتر است.

5 – علت شكست نور چیست؟ تغییر در سرعت نور در محیط های مختلف است

6 – منظور از طیف نور چیست و طیف نور سفید شامل چند رنگ است؟نورهای رنگی حاصل از پاشیدگی نور توسط منشور را طیف می گویند. هفت رنگ

7 – دو نوع عدسی را نام برده و كدام نور را متمركز می كند؟عدسی محدب – عدسی مقعر و عدسی محدب نور را متمركز می كند.
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۱۱ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

علوم دوم راهنمایی- فصل 4 : گرما چیست؟

فصل 4 : گرما چیست؟

دانشمندان از حدود سه قرن پیش،‌مطالعه ی درباره گرما را آغاز كردند. در آن زمان، مردم معتقد بودند كه گرما یك ماده ی نامرئی است.اعتقاد بر آن بود كه وقتی یك ماده گرم در كنار یك ماده سرد قرار می گیرد، ماده ای نامرئی به نام كالریك از ماده ی گرم خارج می شود و به ماده سرد منتقل می شود. به همین دلیل ماده ی گرم سرد می شود و ماده سرد،‌گرم می شود.
امروزه می دانیم كه گرما ماده است بلكه یكی از صوت های انرژی است. همانطور كه انرژی مكانیكی، الكتریكی و انرژی شیمیایی نیز صورت های دیگری از انرژی هستند و می توانند به هم تبدیل شوند.
انرژی درونی:

هر ماده از ذرات بی شماری ساخته شده است و هر ذره مقداری انرژی دارد. به مجموعه انرژیهای ذرات سازنده هر ماده انرژی درونی آن ماده می گویند. هر چه ذرات سازنده ماده بیشتر و انرژی هر ذره آن زیادتر باشد. انرژی درونی آن ماده بیشتر است .
انرژی درونی هر ماده ، هم به انرژی جنبشی ذرات آن ماده (یعنی سرعت حركت آن ها) و هم به انرژی پتانسیل (ذخیره شده) ذرات سازنده ی آن ماده بستگی دارد. انرژی پتانسیل هر یك از ذرات سازنده هر ماده در اثر نیرویی كه از طرف ذرات اطراف به آن وارد می شود، بوجود می آید.
هنگامی كه یك جسم گرم در كنار یك جسم سرد قرار می گیرد ،‌مقداری انرژی از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود. درواقع گرما، مقدار انرژی منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است. در اثر انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد، انرژی درونی جسم گرم كاهش و انرژی درونی جسم سرد افزایش می یابد.

واحد اندازه گیری انرژی :

همان طور كه می دانید برای اندازه گیری هر كمیتی مقیاس یا واحدی لازم است به نام یكا. برای مثال یكای طول متر و یكای جرم كیلوگرم است. برای گرما و انرژیهای دیگر نیز یكای ژول را بكار می برند. ژول نام فیزیكدان انگلیسی است كه در زمینه مفهوم گرما تحقیقات فراوانی به عمل آورده است.

دما :

گرما و دما دو كمیت مرتبط به یكدیگر هستند، اما این به معنای آن نیست كه هر دو یك كمیت و یك معنا هستند. دمای یك جسم در واقع نشان دهنده ی سرعت حركت ذرات تشكیل دهنده آن است. هر چه سرعت حركت ذرات یك ماده بیشتر باشد دمای آن جسم بالاتر است.
به همین دلیل می توان گفت كه افزایش دمای یك جسم به معنی افزایش انرژی جنبشی ذرات آن جسم است.

گرمای نهان :

از آزمایش صفحه 54 كتاب نتیجه گرفته می شود كه در تمام مدت ذوب یخ، دمای مخلوط آب و یخ ثابت می ماند. بنابراین گرمای داده شده به مخلوط كجا رفته است؟ این گرما صرف تغییر حالت یخ (از حالت جامد به مایع) می شود. یعنی در این حالت، گرچه جسم گرما می گیرد و انرژی درونی آن افزایش می یابد اما دمای آن تغییر نمی كند. به این انرژی گرمای نهان ذوب می گوئیم.
گرمای نهان ذوب عبارت است از مقدار گرمایی كه باید به ماده جامد در دمای نقطه ی ذوب آن بدهیم تا در همان دما از حالت جامد به مایع تبدیل شود.در جدول زیر گرمای نهان ذوب بعضی مواد برای جرم یك كیلوگرم آن ها آورده شده است.

ماده نقطه ذوب گرمای نهان ذوب
آلومینیم 659ºC 321 كیلوژول
سرب 327ºC 25 كیلوژول
پارافین 52/4ºC 220 كیلوژول
یخ 0ºC 333 كیلوژول
جیوه -39ºC 12 كیلوژول
آمونیاك -75ºC 452 كیلوژول
فكر كنید ،‌ ص 55
به نظر شما چرا این انرژی را گرمای نهان ذوب نامگذاری كرده اند؟


چون این انرژی به انرژی درونی جسم تبدیل می شود بدون آنكه دمای جسم تغییر كند.

همان طور كه برای انجماد ماده باید به آن گرما بدهیم یا از آن گرما بگیریم ،‌برای تبخیر و میعان نیز باید همین كار صورت پذیرد.

فكر كنید 2 ،‌ص 55
آیا می توانید با استفاده از تعریف گرمای نهان ذوب، گرمای نهان انجماد را تعریف كنید؟
به نظر شما آیا گرمای نهان انجماد و جسم با گرمای نهان ذوب آن مساوی است؟
- بله، گرمای نهان انجماد مقدار گرمایی است كه در نقطه انجماد از واحد جرم گرفته تا از حالت مایع به جامد تبدیل شود.
- بله،گرمای نهان ذوب همیشه برابر نهان انجماد است.

انتقال گرما :

گرما به روش های مختلفی از یك جسم به جسم دیگر منتقل می شود.

رسانایی :

یكی از راههای انتقال گرما ، رسانایی است. ذره های تشكیل دهنده ی هر ماده دائماً در حال جنبش و نوسان هستند و هر چه ماده بیشتر باشد سرعت نوسان مولكول های آن بیشتر است.


فكر كنید. ص 56
به نظر شما اگر قسمتی از ماده را در هر یك از این سه حالت گرم كنیم (منطقه گرم با رنگ مشخص شده است )‌ گرما در كدام حالت به روش رسانایی بهتر منتقل می شود؟ چرا؟

گرما به روش رسانایی در جامدات بهتر منتقل می شود زیرا فاصله ذره های جسم كمتر است . در جامد ذره ها به هم نزدیكترند و گرما بهتر و زود تر منتقل می شود.

در انتقال گرما به روش رسانایی، انرژی گرمایی از طریق جنبش مولكول های ماده و ضربه زدن هر مولكول به مولكول های مجاور خود،‌به تدریج به تمام ماده منتقل می شود.
روشن است كه هر چه فاصله های مولكول ها از هم كمتر باشد، یعنی مولكلو ها به هم نزدیكتر باشند گرما با سرعت بیشتری در ماده منتقل می شود. به همین دلیل است كه رسانایی گرمایی جامدات بیش از مایعات و مایعات بیش از گازها است.
در بین مواد جامد، رسانایی گرمایی فلزات از دیگر مواد جامد چون شیشه، لاستیك و چوب بیشتر است. در بین فلزات نیز رسانایی گرمایی بعضی از فلزات از بعضی دیگر بیشتر است.


همرفت :

یكی دیگر از راههای انتقال گرما همرفت یا جا به جایی است. در انتقال گرما به روش همرفت قسمتی از ماده كه گرم شده است به طرف بالا حركت می كند و قسمت های اطراف آن كه هنوز گرم نشده اند جای آن را می گیرند. به این ترتیب انرژی گرمایی از یك نقطه به نقطه دیگر منتقل شده و به تدریج تمام ماده گرم می شود.

علت بوجود آمدن جریان همرفتی:

آیا می دانید علت پیدایش جریان همرفتی چیست؟ برای یافتن پاسخ این سؤال ، ابتدا باید با مفهوم به نام چگالی آشنا شوید. چگالی هر ماده، جرم یك سانتی متر مكعب از آن ماده است. برای مثال اگر شما یك قطعه آهن به حجم یك سانتی متر مكعب را در نظر بگیرید این قطعه آهن 8/7 گرم جرم وجود دارد. می گوئیم چگالی آهن 8/7 گرم بر سانتی متر مكعب است. چگالی آب خالص 1 گرم بر سانتی متر مكعب است. جدول زیر ،‌جرم یك سانتی متر مكعب از چند ماده ی مهم را بر حسب گرم (g) را نشان می دهد.

یخ 0/91 جیوه 13/6
مس 8/96 آلومینیم 2/70
بنزین 0/68 چوب پنبه 0/13
طلا 19/32 هوا 0/0013اكنون می توان علت بوجود آمدن جریان همرفتی را توضیح داد: می دانید كه وقتی ماده ای گرم می شود منبسط می شود یعنی فاصله ی مولكول های آن از هم بیشتر می گردد. در نتیجه چگالی آن كاهش می یابد. به همین دلیل است كه وقتی یك قسمت از مایع را گرم می كنیم چگالی آن قسمت از مایع كمتر می شود و آن قسمت به طف بالا حركت می كند. در این هنگام مایعات اطراف جای آن را پرمی كند. این روال ادامه می یابد و بتدریج تمام مایع گرم می شود.

برای ایجاد جریان همرفتی در یك ماده سه شرط لازم است.
1 – ماده باید مایع یا گاز باشد.
2 – بین دو نقطه ای آن اختلاف دما وجود داشته باشد. یعنی قسمتی از آن گرم و قسمتی دیگر سرد باشد.
3 – قسمت گرم پائین تر از قسمت سرد باشد.

آزمایش كنید. ص 60
1 – در یك لوله آزمایش كمی یخ بریزید و روی یخ یك قطعه توری فلزی بیندازید تا یخ را در كف لوله نگهدارد. در یك لوله آزمایش دیگر فقط كمی یخ بریزید. سپس هر دو لوله را تقریباً پر از آب كنید.
2 – قسمت بالای لوله ی اول و قسمت پائین لوله ی دوم را مطابق شكل، روی مسئله ی چراغ الكلی بگیرید. چه مشاهده می كنید؟ در كدام لوله یخ، زودتر آب می شود؟در لوله اول آب به جوش می آید بدون آنكه یخ ذوب شود. در لوله دوم یخ شروع به ذوب شدن می كند و پس از ذوب شدن آب گرم شده به جوش می آید.
به دو پرسش زیر پاسخ دهید.
1 – از این آزمایش،‌درباره میزان رسانایی گرمایی آب، چه نتیجه ای می توان گرفت؟
2 – در كدام لوله جریان همرفتی بوجود می آید؟ چرا؟

1-آب رسانای خوبی نیست زیرا اگر ما را به یخ منتقل نكرد(در لوله اول)
2-در لوله ی دوم، زیرا جریان همرفتی همیشه از پائین به بالا برقرار است.

تابش :

سومین راه انتقال گرما تابش است. در انتقال گرما به روش تابش ، نیازی بوجود ماده نیست. گرمای خورشید به همین شیوه در فضای خالی از ماده (خلاء) منتقل می شود و به زمین می رسد. اگر تا به حال در مقابل یك بخاری برقی یا هیزمی قرار گرفته باشید، انتقال گرما به این روش را بخوبی حس كرده اید.


معمولاً تصور می شود كه وقتی مقابل آفتاب قرار می گیریم، نور خورشید ما را گرم می كند.این تصور نه كاملاً غلط است و نه درست. همان طور كه می دانید نور خورشید تركیبی از رنگ های مختلف همچون بنفش ، آبی، سبز، زرد و قرمز است. به این قسمت از نور خورشید نور مرئی می گویند. علاوه بر این در تابش خورشید پرتوهایی نامرئی نیز وجود دارد كه یك دسته از آن ها پرتوهای فروسرخ (مادون قرمز) است. این پرتوها وقتی به جسمی بتابد گرمای بیشتر تولید می كنند. پرتوهای فروسرخ، نوعی موج الكترو مغناطیسی به حساب می آیند.
در اتو یا لامپ انرژی الكتریكی به انرژی تابشی تبدیل می شود، در یك لامپ معمولی، حدود 20 درصد از انرژی الكتریكی به نور مركز و حدود 80 درصد به پرتوهای فروسرخ تبدیل می شود.
بطور كلی هر جسمی در هر دمایی كه باشد، همواره مقداری انرژی تابشی از محیط اطراف خود دریافت می كند و مقداری انرژی تابشی در محیط منتشر می سازد. وقتی یك جسم گرم و یك جسم سرد در كنار هم قرار می گیرند،‌مقدار انرژی كه جسم سرد می گیرد، بیش از مقداری است كه به محیط می دهد بنابراین گرما به تدریج از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود تا این كه دو جسم به دمای تعادل برسند یعنی با هم، هم دما شوند.گرم سازی و سرد سازی :

گاه انسان برای رسیدن به دمای مناسب در مورد نظرگاهی مجبور است دما را كاهش و گاهی افزایش دهد. این كار چگونه انجام می گیرد؟

گرم سازی :

باید بدانیم كه گرم سازی نیاز به یك منبع گرما دارد. این منبع گرما ممكن است آتش حاصل از تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی گرمایی، گرمای حاصل از جریان برق یا گرمای خورشید باشد.
بخاری نفتی معمولاً یك جریان همرفتی در اتاق ایجاد می كند كه سبب می شود اتاق گرم شود. یكی دیگر از وسایل گرم كننده،‌در محیط های مسكونی شوفاژ است. در شوفاژ ، آب در مجاورت منبع گرما داغ می شود. (در موتور خانه شوفاژ) و سپس از طریق لوله هایی به درون رادیاتورها كه در محیط نصب شده است،‌حركت می كند. وقتی رادیاتور داغ می شود هوای اطراف خود را گرم می كند و محیط را به روش همرفت گرم می كند.

جلوگیری از اتلاف گرما:

همان طور كه می دانید بعضی از منابع انرژی مورد استفاده ما هم چون خورشیدی،‌انرژی باد و آب های جاری كه به آن مربوط می شوند و نیز انرژی گرمایی درون زمین و انرژی امواج و جزر و مد، انرژیهایی هستند كه تا مدت ها در اختیار ما خواهند بود. به این زودی تمام نخواهد شد. از این رو به منابع انرژی تمام نشدنی می گویند. در مقابل بعضی دیگر از منابع انرژی هم چون نفت، زغال سنگ گاز طبیعی منابع تمام شدنی هستند.

فكر كنید :‌ص 66
یكی از راههای جلوگیری از اتلاف گرما استفاده از پنجره ی دو لایه است. به نظر شما پنجره ی دو لایه با كدام یك از راههای انتقال گرما از هدر رفتن گرما جلوگیری می كند؟

چون بین دو لایه مقداری هوا قرار می گیرد و هوا هم عایق است و از انتقال گرما به طریق رسانایی جلوگیری می كند.


سردسازی :

انسان برای رسیدن به دمای مناسب مجبور است دمای موجود را افزایش یا كاهش دهد، اما بهتر است بدانید كه به طور كلی گرم سازی بسیارآسان تر از سردسازی است. سردسازی معمولاً با استفاده از تبخیر مایع ها انجام می شود. زیرا هر گاه مایعی بخواهد تبخیر شود. برای تبخیر شدن مقداری گرما از محیط اطراف خود جذب می كند واین امر سبب می شود كه دمای محیط اطراف كاهش یابد.
در یخچال ها،‌سردخانه ها و كولرهای گازی نیز تبخیر یك مایع سبب سرد شدن محیط داخل آن می شود.برای مثال در یخچال مایعی به نام فریون در داخل لوله هایی كه در قسمت یخ ساز قرار دارد وارد می شود. این مایع گرما را از آن محیط می گیرد بخار می شود.
در نتیجه موادی كه داخل یخچال هستند، كاملاً سرد می شوند. سپس فریون كه حالا به بخار تبدیل شده است،‌از طریق لوله به محیط خارج از یخچال منتقل و بوسیله ی موتور الكتریكی یخچال فشرده می شود و گرمای خود را از دست می دهد . ... فریون دوباره به مایع تبدیل و به درون یخ ساز فرستاده می شود. این عمل آن قدر ادامه می یابد كه یخچال كاملاً سرد می شود.
آزمایش كنید. ص 67
مقداری الكل روی دست خود بریزید و به آن فوت كنید. چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟
آیا می توانید توضیح دهید كه چرا در قدیم آب را برای خشك شدن داخل كوزه نگهداری می كردند؟
-دست ما احساس سرما می كند. زیرا ا لكل به سرعت تبخیر شده و گرمای زیادی را از دست ما می گیرد.
چون كوزه از گل زمین پخته ساخته شده مقداری از آب درون آن به بیرون تراوش می كند، آب سطح كوزه برای تبخیر شدن گرما از درون كوزه گرفته و آب درون آن خنك می شود.

كار و گرما :

یكی از مهم ترین موارد استفاده از گرما، استفاده از آن در صنعت و به حركت درآوردن انواع ماشین هاست. این كار از طریق تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مكانیكی انجام می شود. دستگاهی كه انرژی گرمازا به انرژی مكانیكی تبدیل می كند. ماشین گرمایی نام دارد، ماشین گرمایی انواع گوناگونی دارد.

موتور اتومبیل :

: موتور اتومبیل ها و موتور سیكلت ها یكی از رایج ترین انواع ماشین های گرمایی است. در این نوع موتورها، ابتدا مخلوطی از سوخت و هوا به داخل یك محفظه فلزی ‌استوانه ای شكل ،‌به نام سیلندر مكیده می شود. (مرحله مكش)، سپس با بالا آمدن پیستون این مخلوط فشرده می شود (مرحله فشرده شدن)، پس از آن شمع اتومبیل جرقه می زند و مخلوط را مشتعل می كند (مرحله آتش گرفته) و در مرحله ی آخر، پیستون دوباره به بالا حركت می كند و دودهای حاصل از سوختن مخلوط را به بیرون می راند( مرحله خروج دود) به چنین موتوری چهارزمانه می گویند.
اطلاعات جمع آوری كنید: ص 70
1 – كاربراتور چه نقشی در اتومبیل برعهده دارد؟
2-در اتومبیل اگر نسبت مقدار هوایی كه با سوخت مخلوط می شود منسب نباشد چه مشكلاتی بوجود می آید

- مخلوط كردن بنزین یا هوا به نسبت معین برای سوختن
- احتراق به خوبی انجام نمی گیرد، سوخت كامل نمی سوزد واتومبیل دود سیاه می كند وموتور به خوبی كار نمی كند

موتور جت :

نوع دیگری از موتورهایی گرمایی موتور جت است. از موتور جت معمولاً در هواپیما استفاده می شود. موتور جت پیستون ندارد، بلكه هوا به وسیله یك دمنده به داخل موتور جت دمیده می شود و می سوزد و مقدار زیادی گاز( گازهای داغ) با فشار زیاد تولید می كند. این گازها كه با سرعت زیاد از داخل موتور جت خارج می شوند، در مسیر خود، چرخ دایره دار بزرگی به نام توربین را كه در سر راه قرار دارد به حركت در می آورند.موتور موشك :

موتور موشك به عنوان سومین ماشین گرمایی،‌خود نوعی موتور جت است. در موتور موشك سوخت با اكسیژن مخلوط می شود و در محفظه ی احتراق می سوزد. در نتیجه این عمل، مقدار زیادی گاز داغ با سرعت زیاد از انتهای موشك خارج می شود.همانطور كه بادكنك هنگام حركت در جهت مخالف هوایی كه از درونش خارج می شود. حركت می كند، موشك نیز در جهت مخالف گازهای داغ كه از انتهای آن خارج می شود – به طرف جلو حركت می كند.
موشك ها چون می توانند اكسیژن مورد نیازشان را با خود حمل كنند،‌بنابراین در خارج از جو زمین و مسافرت هایی فضایی مورد استفاده قرار می گیرند.

پرسش وپاسخ فصل 4
1- گرماچیست؟

گرما صورتی از انرژی است كه اگر به جسمی داده شود جنبش ذرات آن بیشتر واگر از ماده گرفته شود جنبش ذرات آن كم می شود

2- انرژی درونی یك ماده به چه جیزهایی بستگی دارد؟
به انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل ذرات موجود در ماده بستگی دارد

3 – دما چیست؟
مقدار گرمایی است كه به یك كیلوگرم ماده ی جامد در نقطه ذوب داده می شود تا از حالت جامد به مایع درآید.

4- گرمای نهان ذوب چیست ؟
مقدار گرمایی است كه به یك كیلو گرم ماده ی جامد داده می شود تا از جامد به مایع تبدیل شود

5 – گرمای نهان میعان چیست؟
مقدار گرمایی است كه به یك كیلوگرم ماده ی جامد در نقطه ذوب داده می شود تا ازحالت جامد به مایع درآید.

6 – تفاوت اجسام سرد با اجسام گرم از نظر انرژی تابشی چیست؟
اجسام سرد انرژی بیشتری دریافت می كنند و كمتر صادر می كنند اما اجسام گرم انرژی كمتری را گرفته و انرژی بیشتر را صادر می كنند.

7 – برای عمل سرد سازی از كدام تغییر حالت ماده استفاده می شود؟
تبخیر – میعان

8 – موتور اتومبیل دارای چند مرحله است ؟ نام ببرید؟
مكش - تراكم - انفجار - تخلیه

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۱۰ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

علوم دوم راهنمایی - فصل 5 – ساختار زمین

بخش سوم – زمین زیستگاه ما
فصل 5 – ساختار زمین

انسان همواره به دنبال شناسایی ساختار داخلی كره ی زمین بوده است. ولی شرایط حاكم بر داخل زمین یعنی دما و فشار زیاد، مانع دسترسی مستقیم به قسمت های داخلی زمین شده است. در حال حاضر عمیق ترین چاهی كه آدمی توانسته حفر كند عمقی بیشتر از 13 كیلومتر ندارد. باید به كمك روش های غیرمستقیمی مانند مطالعه مواد مذاب خارج شده از آتش فشان ها، دما و تركیب چشمه های آب گرم و از همه مهمتر امواج زلزله داخل زمین را شناسایی كرد.
اطلاعات بدست آمده نشان می دهد كه زمین ساختمانی لایه ای دارد. بخش مركزی كره زمین را هسته كه خود شامل دو قسمت داخلی و خارجی است و لایه های اطراف هسته را از داخل به خارج به ترتیب گوشته و پوسته می نامند.
هسته : داغ ترین قسمت داخلی زمین هسته است. مواد هسته به علت فشار زیادی كه بر آن وارد می شود، بسیار متراكم تر از مواد سایر قسمت های داخلی زمین است. شواهد بدست آمده نشان می دهد كه جنس هسته، بیشتر از آهن و نیكل است كه به دو حالت جامد و مایع در هسته قرار دارند.

                                           ((اعلام نظر یادتان نرود.))

منبع: شبکه رشد.                                      

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۹ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

آتشفشان - نشانه ای از عظمت و قدرت الهی

آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد یاهر 3)از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد می نماید.
آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی
زمین شناسی است که در طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد.
تولید مواد آتش فشانی و پدیده های مؤثر در ایجاد آتشفشان از دوره
پرکامبرین تا عهد حاضر تغییر چندانی نداشته است و آنچه در این راستا تغییر کرده است، نوع دانسته ها، چگونگی اندیشیدن و نحوه بهره گیری از آنهاست.آتشفشانها پدیده های جهانی هستند و در سایر کرات منظومه شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کیهان نیز رخ می دهد.
همچنین پوشش سطحی ماه اغلب با سنگ های آتشفشانی پوشیده شده است و بارزترین ارتفاعات
مریخ توسط آتش فشانها ساخته شده است.

 


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۶ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

سرعت صوت در حالت های مختلف ماده

همان طور كه می دانید ماده دارای سه حالت جامد ،مایع و گاز  است و تمام مواد از مولكول و اتم ساخته شده اند. مولكول ها در مواد جامد بسیار بهم دیگر نزدیكترند و چگالی آنها نسبت به مواد دیگر بیشتر است. یعنی در حجم معینی از  سه حالت جامد ،مایع و گاز ،تعداد مولكول های جامد یا همان جرم واحد حجم جامد نسبت به مایع وگاز بیشتر است.و به همین ترتیب تعداد مولكول های مایع در یك حجم معین نسبت به گاز بیشتر است . به طور كلی مولكول های جامد نسبت به هم فاصله كمی دارند.فاصله مولكول های مایع نسبت به جامد بیشتر ولی نسبت به گاز كمتر است .

برای اینكه سرعت صوت در سه حالت ماده بررسی شود به نمونه زیر توجه كنید:

در زمان قدیم سربازان  برای اینكه بفهمند سواره نظام دشمن یا چاپارها نزدیك می شوند یا نه گوششان را روی زمین می گذاشتند ؟ به نظر شما چرا به صورت ایستاده به صدای پا یا شیحه اسبها گوش نمی كردند؟ یا شاید دیده باشید در گذشته سوزنبان ها گوش خود را روی ریل می گذاشتند و صدای نزدیك شدن قطار را می شنیدند. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه كنید. در یك رستوران كه مراسم صرف غذا برگزار شده است گارسون ها غذا را از آشپزخانه گرفته و به دست مهمان ها می رسانند. در حالت اول شما فرض كنید تعداد گارسون10 نفر باشد وغذا را دست به دست به مهمان ها برسانند در این حالت غذا سریعتر به مهمان ها می رسد در حالت دوم فرض كنید تعداد گارسون ها به 6 نفر تقلیل یابد در این صورت سرعت رسیدن غذا كمتر خواهد شد. در حالت سوم فرض كنید تعداد گارسون ها به 3 نفر برسد در این حالت باز هم سرعت انتقال غذا كندتر خواهد شد. و حالت چهارم هنگامی است كه هیچ گارسونی وجود ندارد  طبعاً غذایی نیز منتقل نمی شود.در این مثال غذا به عنوان انرژی صوتی و گارسون ها را به عنوان مولكول های مواد در نظر بگیرید.حالت اول مانند مولكول های جامد بود هر چقدر تعداد مولكول ها بیشتر باشد سرعت انتقال صوت زیادتر است . در مایع سرعت انتقال به علت كم شدن تعداد مولكول ها كم می شود و در گاز ها به حداقل می رسد و در خلا یعنی جایی كه هوا هم وجود ندارد ،به دلیل نبودن عامل انتقال صوت ، صدایی هم منتقل نمی شود. مثلاً در فضا انفجارهایی رخ می دهد ولی هرگز به گوش ما نمی رسدزیرا خارج از جو زمین خلا بوده و صوتی منتقل نمی شود.

  اكنون متوجه شده اید كه چرا وقتی گوش را به زمین یا ریل می گذاریم صدا را بیشتر از هوا می شنویم . یك مورد كاربرد آن در محیط ، در ساختمان سازی است زیرا از آجر های سفالی تیرچه ای استفاده می كنند و فضای خالی در اطراف وجود داردكه فضای خالی را هوا اشغال كرده پس انتقال صوت را به حداقل می رساند ، یعنی به عنوان عایق صوتی عمل می كند . برای آزمایش میتوانید زنگی را در زیر حباب شیشه ای قرار دهید و با تلمبه ای هوای آن را خالی كنید خواهید كه به مرور زمان صدای زنگ كم شده و بالاخره به گوش نمی رسد زیرا تمام مولكول های هوا تخلیه شده و صدایی منتقل نمی شود . در جدول زیر سرعت صوت در سه ماده كه حالت های مختلف دارد نشان داده شده است.

هواm /s 331

آبm /s  1400

سنگm /s 6000

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۶ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

امتحان علوم تجربی نوبت اول پایه دوم دی ماه


1- کدامیک تغییر شیمیایی است؟(هر سوال 25/0 نمره)

خرد شدن سنگها براثر ازدیاد حجم آب (     )            زنگ زدن در و پنجره های آهنی(   )

پاک کردن نوشته های روی کاغذ (    )                        یخ بستن آب در اثر سرما (     )

2-  کدامیک از اجسام زیر چشمه نور است؟

ماه(    )                  آینه(    )                      چشم انسان(    )                  ستاره قطبی(    )

3- کدامیک از امواج زیر در خلاء منتشر نمی شوند؟

امواج نور(    )               امواج گاما(    )                    امواج رادیو(    )              امواج صوت(    )  

4- امروزه علت وقوع زلزله و بسیاری پدیده های زمین شناسی را مربوط به چه می دانند؟

حرکت پوسته روی گوشته(    )                                  حرکت گوشته(    )             

حرکت سنگ کره روی نرم کره(    )                         حرکت نرم کره(    )

5- کدامیک از مواد زیر کانی نیست؟

کرافیت(    )                مروارید(    )                  نمک طعام(    )                       ذرات رس(    )

6- معادله نوشتاری تشکیل آب به صورت زیر است:

                                         انرژی + آب                            اکسیژن+ هیدروژن 

الف) واکنش دهنده ها و فرآورده ها کدامند؟ (5/0)

ب) واکنش گرماگیر است یا گرماده؟ چرا؟(75/0)

 ج) جرم واکنش دهنده ها بیشتر است یا جرم فراورده ها؟ چرا؟(75/0)

 7-  کاتالیز گر چیست ؟ یک کاتالیزگر صنعتی مثال بزنید؟(1) 

 8- می دانید که برای ایجاد جریان همرفتی سه شرط لازم است . دو مورد از آنها را بنویسید؟(1)

 9- بازتاب منظم نور را با رسم شکل توضیح دهید؟(5/1)

 10- وقتی یک مداد یا خط کش را در آب فرو می بریم شکسته به نظر می رسد . علت چیست؟ (1)

 11- یک عدسی محدب رسم کنید و امتداد پرتو های نور در آن را مشخص کنید ؟(1)

 12- گرمای نهان ذوب یعنی چه ؟ چرا این انرژی را گرمای نهان ذوب نامگذاری کرده اند؟(5/1)

 13- این جمله را تفسیر کنید : (( ضخامت سنگ کره در همه جای آن یکنواخت نیست)). (1)

  14- برای شناسایی هر کانی از کدام ویژگی استفاده می کنیم ؟ (75/0)

الف) فیروزه همیشه به رنگ آبی فیروزه ای است (                        )

ب) قطعات ریز نمک هرقدر هم ریز شوند باز هم به شکل مکعبی شکسته می شوند (                              )

ج) عقیق یک کانی با ارزش است که می تواند روی شیشه خط بیاندازد (                                 )

15- الف)یک سنگ رسوبی نام ببرید که دراثرنفوذ سیمان درلابلای ذرات آن تشکیل شده باشد (                   )

 یک سنگ رسوبی نام ببرید که منشاء  شیمیایی داشته باشد (                                    ) (1)

16- لغات و اصطلاحات زیر را تعریف کنید: (2)

الف) اکسایش:

 ب) فراصوت :

 ج) منشور:

 د) سنگ کره :

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۴ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

كاربرد سنگها و كانی ها در صنعت

کاربرد کانی ها

كانی‌ها در آغاز به همان صورت كه از پوسته‌ی زمین به دست می‌آمدند، به كار می‌رفتند. برخی از این كانی‌ها كه بلورهای ...

كانی‌ها در آغاز به همان صورت كه از پوسته‌ی زمین به دست می‌آمدند، به كار می‌رفتند. برخی از این كانی‌ها كه بلورهای ظریف و پایدار در برابر فرسایش داشتند، پس از صیقل‌كاری و تراش خوردن، به عنوان آرایش به كار می‌رفتند. به این كانی‌ها سنگ‌های قیمتی یا جواهر می‌گوییم. الماس، فیروزه، یاقوت كبود، زمرد، زبرجد، لعل، چشم گربه، عقیق، مروارید، و درّكوهی از مهم‌ترین كانی‌های گران‌بها هستند.

از زمانی كه بشر به فن‌آوری ذوب كردن فلز، قالب‌ریزی و تولید آلیاژ دست یافت، كاربرد كانی‌ها نیز گسترش یافت. امروزه بیش از 40 نوع كانی و صدها تركیبی كه از آن‌ها به دست می‌آید، در صنعت كاربرد دارند. در ادامه به برخی از این كاربردها اشاره می شود.

الیوین: جواهر و مواد دیرگداز

پیروكسن‌ها: جواهر، به دست آوردن فلزهای كمیاب

آمفیبول‌ها: جواهر، پارچه‌ی مقاوم به آتش و مواد دیرگداز

میكاها: عایق الكتریكی در رادیو، تلویزیون و دیگر دستگاه‌های الكتریكی، شیشه‌ی دریچه‌ی كوره‌های ذوب فلز، كاغذ دیواری، لاستیك‌سازی، كاغذ معمولی، رنگ‌روغن نسوز، طلق سماور و چراغ آشپزخانه

تورمالین: الكترونیك، به دست آوردن بُر، جواهر

تالك: كاغذسازی، نساجی، لاستیك سازی، صابون خیاطی، صفحه كلید برق، سرامیك‌سازی، حشره‌كش، عایق پشت‌بام، پودر بچه و مواد آرایشی

سرپانتین: سنگ‌ روكار ساختمان، مواد دیرگداز، به دست آوردن منیزیم

آزبست: پارچه‌ی نسوز، توری چراغ، عایق حرارتی، لنت ترمز، لوله و ورقه‌های سیمانی. كاربرد آن به دلیل نقش آن در بروز بیماری در شش‌ها، ممنوع شده است.

كوارتز : ساعت‌سازی، ابزارهای نوری و اخترشناسی، كاغذ، شیشه، سمباده و جواهر

ارتوزها: لعاب چینی و كاشی

پلاژیوكلازها: جواهر و نمای ساختمان

كائولینیت: ظرف چینی، كاغذ، رنگ‌ و پلاستیك

ژیپس: ساختمان‌سازی، مجسمه‌سازی، كاغذ، كند‌كننده در سیمان پورتلند، افزایش باروری خاك، بتونه‌ی نقاشی و برای رشد مخمرها در صنعت غذا.

باریت: دارو، عكس‌برداری از لوله‌ی گوارش، رنگ، پلاستیك، مواد عایق، كاغذ و گل حفاری

كلسیت: سنگ نمای ساختمان، مجسمه‌سازی، سیمان، تصفیه‌ی آب، شیشه‌سازی، چرم‌سازی، ابزارهای نوری برای ایجاد نور پلاریزه، كاغذ سازی، كشاورزی و ذوب فلزها

دولومیت: ساختن آجر برای آستر كوره‌های حرارتی و سیمان پورتلند

منیزیت: آجر نسوز، به دست آوردن منیزیم

زرنیخ: پزشكی، رنگ‌سازی، حشرهكش و تهیه‌ی ارسنیك

آپاتیت: كودهای شیمیایی و اسیدفسفریك

مالاكیت: مواد آرایشی، نمای درونی ساختمان و تهیه‌ی مس

هالیت : سدیم و كلر، شوینده‌ها، پارچه بافی، چوب‌بری، رنگرزی، چرم‌سازی، كودسازی، نگهداری مواد غذایی و خنك كننده‌ی موتور یخچال

سیلویت: به دست آودرن پتاسیم و كلر و كود شیمیایی

فلوئوریت: ذوب فلزها و ابزارها نوری

گوگرد: اسیدسولفوریك، لاستیك‌سازی، نساجی، دباغی، رنگ‌سازی، كاغذسازی، مواد منفجره، كبریت‌سازی، سم دفع آفت، كود و حشره‌كش

طلا: جواهر، سكه، دندان، ترانزیستورها و دیودها، هواپیماسازی، صنعت فضا وكاتالیزور فرایندهای شیمیایی

نقره: جواهر، سكه، كاغذسازی و كاتالیزور فرایندهای شیمیایی

مس: صنعت الكتریكی و الكترونیك، لوله‌سازی، سكه، ظرف، آلیاژ، رنگ آب و سبز، آبكاری، مواد آرایشی، فرایندهای شیمیایی و محلول شوایتزر(حلال سلولز پنبه)

الماس: جواهر، ابزار برنده و سایند و سرمته‌ی حفاری

گرافیت: ساختن بوته‌ی كوره‌های فولادسازی، رنگ‌سازی، صنعت برق، نیروگاه‌های هسته‌ای، واكس و مدادسازی

از بسیاری از كانی‌ها نیز فلزهای مهمی به دست می‌آید یا در فرآیند تولید فلز به كار می‌روند:. سیدریت، مانیتیت، هماتیت و لیمونیت(آهن)، اسمیت سونیت و اسفالریت(روی)، سروزیت و گالن(سرب)، كالكوسیت، كالكوپیریت و كوپریت(مس).


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۱ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

كره زمین چیست؟ كجاست؟ كی و چگونه به وجود آمد؟

هیه مطالب : امیررضا واله - دوم راهنمایی - مدرسه راهنمایی شهید حسینی 1

برای انسان‌های اولیه، پاسخ به این پرسش‌های اصولی بسیار ساده بود: كره ارض، زمینی است جامد و مسطح در مركز عالم كه به دست خدا یا خداوندانی آفریده شده است. سالیان متمادی فلاسفه و دانشمندان علوم الهی، كوشیده‌اند كه پاسخ‌های قانع‌كننده‌تری برای این سئوالات عرضه كنند و برمبنای همین جواب‌ها بود كه معتقدات عجیب و غریبی رواج یافت. برای مثال مصریان را عقیده بر این بود كه كائنات صندوقی است مكعب و عظیم كه مصر در مركز آن واقع شده است و هندیان چنین باور داشتند كه جهان در پشت چهار فیل عظیم قرار گرفته و آن چهار فیل بر پشت لاك‌پشتی ایستاده‌اند.

         ستاره شناسان و فلاسفه دوران قدیم یونان، اولین افرادی بودند كه پاسخ‌های علمی برای این سئوالات ارائه نمودند، كه بیشتر مبتنی بر مشاهدات بود و نه حكایات اساطیری. این دانشمندان اولین اخترشناسانی بودند كه فرق بین ستارگان سیار و ثابت را دریافتند و برای مثال گفتند كه ماه و خورشید و دیگر سیارگان منظومه شمسی ثابت نیستند و در حركت‌اند و ضمنا" خسوف(ماه گرفتگی) و كسوف(خورشید گرفتگی) و جزر و مد را كشف كردند. با گذشت زمان محققان اقوام دیگر نیز به پژوهش‌گران یونانی پیوستند و فرضیه‌هایی پیرامون طبیعت زمین و دیگر اجرام آسمانی ارائه دادند ولی عملا" یك قرن بیش نیست كه آدمی ماهیت واقعی زمین به عنوان سیاره‌ای جاندار و زنده و محل آن را در كیهان وسیع دریافته است.

زمین در كجای كائنات واقع شده است؟

         این سیاره نیلگون با طبیعت آرام و نمای دل‌انگیزش، در بی‌كران جهانی در حركت است كه تصورش ورای امكان و دركش خارج از توانایی بشر است. دركش خارج از توانایی بشر است. كره زمین سومین سیاره منظومه شمسی از مجموع نه سیاره‌ای است كه در مدار خورشید گردان است. این خورشید، خود یكی از چهارصد میلیارد ستاره‌ای است كه در فاصله 15 هزار سال نوری در داخل كهكشان مارپیچی به نام كهكشان راه شیری كه قطر آن 100 هزار سال نوری بوده و شامل 400 میلیارد ستاره می‌باشد، واقع شده است. كهكشان راه شیری آن‌سان عظیم است كه اگر بخواهیم آن را در مساحتی به اندازه‌ی خاك ایالات متحده قرار دهیم، حجم كره‌ی زمین تا آن حد كوچك خواهد شد كه چشم آدمی به یاری میكروسكوپ الكترونی قادر به تشخیص آن نخواهد بود.

 كره زمین چیست؟

         زمین، به استثناء این كه قادر نیست زمین دیگری را از خود بپروراند، موجودی است زنده. این زمین و سیارات دیگر منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش در درون "غبار كیهانی" زاده شد و قریب 5 تا 8 میلیارد سال دیگر به طول خواهد انجامید تا از میان برود. این مرگ زمانی حادث می‌گردد كه خورشید با با انوار حیات‌بخش خود این سیاره را زنده و جان‌دار نگاه می‌دارد، در طی یك میلیون سال آخر عمر خود انبساط كرده، زمین را در آتش خود فروگرفته، آن را در دمی بخار كرده و بالاخره خود (خورشید) تبدیل به یك ستاره ریزنقش سفید می‌گردد.

كره زمین كی و چگونه به وجود آمد؟

         حدود 10 میلیارد سال قبل، ستاره‌ای كه از هیدروژن اولیه زاده شده بود وفات یافت و منفجر گردید و تمامی بقایای اتم‌های ئیدروژن و هلیوم و نیز اتم‌های سایر عناصر سنگینی را كه در كوره‌ی هسته‌ای آن ستاره ساخته شده بود در فضا آزاد نمود.

         از این آوار عناصر، قریب 5 میلیارد سال بعد، خورشید و بیش از 100 تریلیون اجرام كوجك و بزرگ سماوی كه از مواد مختلف گازی، جامد و یخ ساخته شده بودند، به گرد خورشید در مدارهای مختلف به گردش درآمدند، و به تدریج با یكدیگر برخورد كردند و گاهی به اجرامی كوچك و گاهی بزرگ مبدل شدند، و هرچه بر حجم آن‌ها افزوده شد، افزایش قدرت جاذبه آن‌ها موجب جذب اجرام كوچك‌تری از خود شد. و این برخوردها، مآلا" بر جرم آن‌ها افزود تا خود یك سیاره‌ای مستقل گردید. بدین شیوه 9 سیاره منظومه شمسی: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو و همه‌ی ماه‌های آن‌ها پای به عرصه وجود گذاشتند.

         انرژی حاصله از این تصادم‌ها، موجب افزایش حرارت سطح سیاره‌ها شد و در نتیجه باعث رهایی بخارها و گازها گردید. در همان دوران فساد تدریجی اورانیوم، توریوم و پتاسیم، بر حرارت درون سیارگان افزود و گازها و بخارهای بیشتری را رها ساخت. در اثر قدرت جاذبه بیشتر اجرام بزرگ‌تر، مانند زهزه، زمین و مریخ، این گازها بر فضای سطح هر سیاره و اقمار آن‌ها جوی به وجود آوردند كه به تدریج به سبب نبودن جاذبه‌ی كافی در فضا، بعضی از این اجرام جو خود را از دست دادند.( به همین طریق مریخ نیز كه برای مدت اولین یك میلیارد سال حیات خود دارای رودخانه‌هایی از آب بود، به تدریج قسمت اعظم جو، آب‌ها و و كلیه موجودات زنده میكروسكپی خود را كه به وجود آمده بودند، از دست داد و به صورت صحرای خشك‌زار امروزه خود و با فقط كمی شبنم و یخی را كه در دو قطب آن باقی مانده، درآمده است) 

         در همان حال كه بخار آب و كربن‌دی‌اكسید ابرهای متراكمی را به وجود آوردند و زمین نیز به تدریج رو به سردی گرایید، جو زمین به چنان نقطه بحرانی رسید كه دیگر نتوانست بر تراكم خود بی‌افزاید و ابرها به جای این كه ضخیم‌تر شوند، انبار رطوبت خود را به صورت باران رها كرد و سیلاب‌ها از آسمان بر زمین سرازیر شد. ادامه باران تا میلیون‌ها سال ادامه داشت تا سرانجام نواحی ژرف و گود زمین را پر كرد و اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها را به وجود آورد.

         با همین ریزش‌های متوالی، كربن‌دی‌اكسید كه به آسانی در آب حل می‌شود،(نوشابه‌های گازدار) در آب اقیانوس‌ها حل شد و این تركیب با در آمیختن مواد شیمیایی دیگر در ژرفای دریاها، سنگ‌های آهكی و مرمر و دیگر مواد مشابه را ساختند، بنابراین كربن‌دی‌اكسید به طور مداوم از جو زمین به كف اقیانوس‌های اولیه منتقل گردید و بعدها این لایه‌ها با بیرون آمدن از قعر آب‌ها تشكیل خشكی‌هایی را دادند كه ما امروز روی آن‌ها زندگی می‌كنیم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۱ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

كاربرد ها و موارد استفاده سنگ آهک

امروزه اهمیت اقتصادی سنگهای آهکی عمدتا در رابطه با خواص مخزن آنها میباشد چون در حدود نیمی از مخازن مهم نفتی جهان در سنگهای کربناته قرار دارد. سنگهای آهکی نیز میزبان رسوبات سولفید سرب و روی اپی ژنتیکی از نوع دره می سی سی پی هستند که دارای مصارف صنعتی و شیمیایی خیلی زیادی ، از جمله در ساختن سیمان میباشند.

تهیه منشورهای نیکل:

اسپت دیسلند که نوعی کربنات کلسیم است، برای تهیه منشورهای نیکل در میکروسکوپها ، فتومترها و کولوریمترها بکار میرود.

تهیه کود:

نوع نامرغوب آن در صنعت تهیه قلیائیان و به عنوان کود در زمینهای بی آهک بکار میرود. تهیه شیشه:

در صنعت شیشه سازی ، کلسیت خالص را به مذاب شیشه ها اضافه می کنند، گاز کربنیک حاصله از ذوب آن موجب همگن شدن توده مذاب شیشه می گردد.

استفاده در صنایع شیمیایی:

آهک در صنایع شیمیایی به عنوان یک ماده اولیه و همچنین برای خنثی کردن اسید و به عنوان کمک ذوب ، ماده قلیا کننده ، جاذبه رطوبت ، عامل چسبندگی و... بکار میرود. این نوع آهک بایستی با درصد کلسیم زیاد باشد.

تهیه پودر مل:

سنگ آهک با درصد بالا از کربنات کلسیم در کارخانه های سنگ کوبی به صورت پودر تهیه می گردد که به عنوان مل به بازار عرضه میشود.

استفاده در صنعت سیمان :

سنگ آهک به مقدار زیاد در صنایع استعمال میشود. ترکیب سیمان به صورت (آهک، رس ، آهن ، گچ ، سیلیس) که با درصدهای مختلفی این مخلوط در کوره پخته و محصول حاصل بعد از خرد شدن و مخلوط شدن با آب و بعد از سفت شدن به سیمان تبدیل می شود.

دیگر مصارف سنگ آهک :

نمونه ای از سنگ آهک بسیار دانه ریز که به سنگ چاپ (لیتوگرافی = چاپ سنگی)معروف است، قابل استفاده در چاپ و امور چاپی است. بالاخره سنگهای آهکی در خمیر دندان سازی، لاک سازی ، عطرسازی و لاستیک سازی کاربرد دارند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۵۹ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

نور دیگر در خط راست حرکت نمی‌کند

بهنوش خرم‌روز: همیشه به ما یاد داده‌اند که نور در خط مستقیم حرکت می‌کند و نمی‌تواند زاویه‌دار باشد. اما دیروز ساینس‌دیلی به نقل از پژوهشگران دانشگاهی در خاورمیانه خبر داده که باریکه‌های کوچک نور می‌توانند در شرایط آزمایشگاهی خم بشوند. انکسار این باریکه‌ها بسیار کم‌تر از باریکه‌هایی است که در خط مستقیم حرکت می‌کنند. ظاهرا این پژوهشگران بعد از این کشف، حالا دارند دنبال کاربردهای احتمالی آن می‌گردند. شاید برایتان جالب باشد بدانید این باریکه‌ها به یاد سر جورج بیدل ایری،‌ ستاره‌شناس انگلیسی که روی منحنی‌های سهمی‌وار باریکه‌های نور در رنگین کمان مطالعه می‌کرد، باریکه های ایری نام‌گذاری شده‌اند. به گفته محققین این دانشگاه، با استفاده از الگوریتم‌های جدید و کریستال‌های نوری غیرخطی، این باریکه‌ها کاملا قابل کنترل هستند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۵۷ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

از امواج الكترومغناطیس چه می دانیم؟

تابش الکترومغناطیسی یا انرژی الکترومغناطیسی بر اساس تئوری موجی، نوعی موج است که در فضا انتشار می‌یابد و از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده‌است. این میدان‌ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.

گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می‌گویند، ولی باید توجه داشت که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.

طیف الکترومغناطیسی

امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.

از فرکانس ۳۰ اگزا هرتز تا ۳۰۰ اگزا هرتز را اشعه گاما می‌نامند.

از فرکانس ۳ اگزا هرتز تا ۳۰ اگزا هرتز را اشعه ایکس سخت (HX) می‌نامند.

از فرکانس ۳۰ پتا هرتز تا ۳ اگزا هرتز را اشعه ایکس نرم (SX) می‌نامند.

از فرکانس ۳ پتا هرتز تا ۳۳ پتا هرتز را اشعه فرا بنفش دور (EUV) می‌نامند.

از فرکانس ۷۵۰ ترا هرتز تا ۳ پتا هرتز را اشعه فرا بنفش نزدیک (NUV) می‌نامند.

از فرکانس ۴۰۰ ترا هرتز تا ۷۵۰ ترا هرتز را نور مرئی می‌نامند.

از فرکانس ۲۱۴ ترا هرتز تا ۴۰۰ ترا هرتز را فروسرخ نزدیک (NIR) می‌نامند.

از فرکانس ۱۰۰ ترا هرتز تا ۲۱۴ ترا هرتز را موج کوتاه فروسرخ (SIR) می‌نامند.

از فرکانس ۳۷٫۵ ترا هرتز تا ۱۰۰ ترا هرتز را موج متوسط فروسرخ (MIR) می‌نامند.

از فرکانس ۲۰ ترا هرتز تا ۳۷٫۵ ترا هرتز را موج بلند فروسرخ (HIR) می‌نامند.

از فرکانس ۳۰۰ گیگا هرتز تا ۲۰ ترا هرتز را فروسرخ بسیار دور (FIR) می‌نامند.

از فرکانس ۳۰ گیگا هرتز تا ۳۰۰ گیگا هرتز را بسامد مافوق بالا (EHF) می‌نامند.(ریزموج)

از فرکانس ۳ گیگا هرتز تا ۳۰ گیگا هرتز را بسامد بسیار بالا (SHF) می‌نامند.(ریزموج)

از فرکانس ۳۰۰ مگا هرتز تا ۳ گیگا هرتز را بسامد فرابالا (UHF) می‌نامند.(ریزموج)

از فرکانس ۳۰ مگا هرتز تا ۳۰۰ مگا هرتز را بسامد خیلی بالا (VHF) می‌نامند.

از فرکانس ۳ مگا هرتز تا ۳۰ مگا هرتز را بسامد بالا (HF) می‌نامند.

از فرکانس ۳۰۰ کیلو هرتز تا ۳ مگا هرتز را بسامد متوسط (MF) می‌نامند.

از فرکانس ۳۰ کیلو هرتز تا ۳۰۰ کیلو هرتز را بسامد پایین (LF) می‌نامند.

از فرکانس ۳ کیلو هرتز تا ۳۰ کیلو هرتز را بسامد خیلی پایین (VLF) می‌نامند.

از فرکانس ۳۰۰ هرتز تا ۳ کیلو هرتز را بسامد در حد صوت (VF) می‌نامند.

از فرکانس ۳۰ هرتز تا ۳۰۰ هرتز را بسامد بسیار پایین (ELF) می‌نامند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۵۶ بعد از ظهر  توسط صالح  | 

امتحان مستمرعلوم تجربی دوم راهنمایی فصل 3

1-   واحد اندازه گیری فركانس ....................... است .

2-   در صنعت ارتباطات از امواج .......................... استفاده می شود . ( مكانیكی، الكترومغناطیسی )

3-   به حركت رفت و برگشتی منظم یك آونگ .......................... گفته می شود.

4-   از امواج ................................ برای بررسی وضعیت جنین استفاده می كنیم.

5-   سرعت موج را با چه نمادی نشان می دهند؟

f                    T               V                          هیچكدام      

6-   كدامیك از موج های زیر برای انتقال به ماده احتیاج دارد؟

گاما          امواج رادیویی          امواج فروسرخ         امواج صدا

7-    در طیف امواج الكترومغناطیسی ،كدام موج از نظر طول موج بین امواج رادار و نور مرئی قرار دارد؟

پرتوی ایكس             فرابنفش                فروسرخ              مایكروویو

8-  در یك حركت نوسانی 20 نوسان در مدت 40 ثانیه انجام می شود . فركانس و دوره این حركت را به ترتیب بنویسید؟

2   و 2/1              2 و 2              2/1 و 2                2/1 و 2/1  

9-    حركت نوسانی یعنی چه ؟ جسم نوسانگر چیست؟(2)

10- منظور از دوره (پرید) در حركت نوسانی چیست؟ نماد و واحد آن را بنویسید؟(5/1)

11- انتشار موج یعنی چه ؟(1)

12- هر موج چه مشخصاتی دارد؟سه مورد ؟ (5/1)

13- دو تفاوت موج های مكانیكی با موج های الكترومغناطیسی چیست؟(2)

14- انواع صوت را نام ببرید و یكی از آنها را به دلخواه تعریف كنید؟(2)

15- تحقیق كنید كه از پرتوهای زیر چه استفاده هایی می شود؟ (2 )

الف) گاما  :

ب) ایكس :
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۵۴ بعد از ظهر  توسط صالح  |